Публикувано на: 2014-01-14

В сила от 01.01.2014 в КСО е създадена нова алинея 12 към чл.7. Разпоредбата въвежда срок за внасяне на осиг. вноски за времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата по чл. 9 ал. 3, т 1,2,4 и 5.

За тези лица има няколко особености при подаване на Декларация 6, регламентирани в Наредба Н-8.

1. Лица по чл.9 ал. 3, т.1. Това са онези лица, на които за осигурителен стаж се счита времето, през  което не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;

За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя /работодателя/ върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;

2. Лица по чл.9 ал. 3, т.2. Това са онези лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, когато са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи.

За осигурителен стаж се зачита времето от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган.

За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя /работодателя /и върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;

Срок за внасянето на осигурителните вноски 1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването; 2. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;

Дължимите осигурителни вноски в Декларация 6 съгласно Наредба Н-8 се подават с вид на плащане 6. В точка18. Дата на изплащане/начисляване се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.

В софтуер за заплати Плюс Минус тези лица се въвеждат с вид осигурен 18. Последователност при генерирарне на Д6 1.  Избира се Операции/Декларации  обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6- само за маркираните 2.  Маркира се избраното лице от дървото в Екран Персонал 3.  Отново се избира Операции/Декларации  обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6- само за маркираните 4.  В екрана за генериране на Д6 като вид на плащане се избира Дължими вноски съгласно чл. 9 ал. 3, т. 1,2 КСО 5.  В Дата на изплащане/начисляване се посочва датата , на която е влязъл в сила актът

3. Лица по чл.9 ал. 3, т.4. Това са онези лица, на които за осигурителен стаж се счита времето, през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя съобразно предписанието на здравните органи; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху полагащото се обезщетение;

Срокът за внасянето на осигурителните вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;

Дължимите осигурителни вноски в Декларация 6 съгласно Наредба Н-8 се подават с вид на плащане 5.

В точка18. Дата на изплащане/начисляване се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

В софтуер за заплати Плюс Минус тези лица се въвеждат с вид осигурен 20. Последователност при генерирарне на Д6 1. Избира се Операции/Декларации  обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6- само за маркираните 2. Маркира се избраното лице от дървото в Екран Персонал 3. Отново се избира Операции/Декларации  обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6- само за маркираните 4. В екрана за генериране на Д6 като вид на плащане се избира Дължими вноски съгласно чл. 9 ал. 3, т. 4 КСО . В Дата на изплащане/начисляване се пише 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетението

4. Лица по чл.9 ал. 3, т.5.. Това са онези лица, на които за осигурителен стаж се счита времето,през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9.

Срокът за внасянето на осигурителните вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

Дължимите осигурителни вноски  в Декларация 6  съгласно Наредба Н-8 се подават с вид на плащането 6 . В точка18. Дата на изплащане/начисляване се посочва датата, на която е изплатено обезщетението за оставане без работа.

В софтуер за заплати Плюс Минус тези лица се въвеждат с вид осигурен 27 Последователност при генерирарне на Д6 1. Избира се Операции/Декларации  обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6- само за маркираните 2. Маркира се избраното лице от дървото в Екран Персонал 3. Отново се избира Операции/Декларации  обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6- само за маркираните

В екрана за генериране на Д6 като вид на плащане се избира Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3, т.5 КСО. В Дата на изплащане/начисляване се посочва датата, на която е изплатено обезщетението за оставане без работа.