Публикувано на: 2016-04-21

С новата версия на софтуер за заплати Плюс Минус от 20.04.2016 е променен начинът за въвеждане на лицата на Допълнителен трудов договор и тези по Договор за управление и контрол.

Досега в полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО се записваше месечният осиг. доход, върху който следваше лицето да се осигурява. При попълв.ане на тези полета трябваше да се има предвид сумата, върху която лицето се осигурява по основното си трудово правоотношение и сборът не можеше да надвишава максималния осигурителен доход за съответната година. Осиг. доход за месеца се получаваше като записана сума се делеше пропорционално на дните в осигуряване.

С последните промени на fish.xls начинът за въвеждане е улеснен:

Първи случай:

Лицето с вид осигурен 04 ли 10 следва да се осигурява върху сумата, на която е назначено. Полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО не се попълв.ат.  Програмата начислява осигуровките върху Всичко ФРЗ.

Пример 1: Лице е назначено по Допълнителен трудов договор на Основна заплата 500 лв.. Има ДТВ за стаж- 6%, за месеца са има  отработени 25 часа нощен труд.

  1. При попълв.ане картона на лицето, ако напишем в полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО - 500 лв., програмата ще изведе съобщение: „СУМА ДОО е равна на Основната заплата.Желаете ли това поле да остане празно и осигуровките да се начислят върху ФРЗ?“. Необходимо е да отговорим с ДА
  2. Всичко ФРЗ е равно на 536 лв.- 500 лв. Основна заплата+30 лв. ДТВ за стаж + 6.25 лв. нощен труд.
  3. Програмата ще сметне като Осигурителен доход 536 лв.

Втори случай:

Лицето се осигурява на друго място и в текущата фирма трябва да се осигурява върху разликата до Максим. ОД. Тогава в СУМА ДОО и СУМА ЗО от картона се попълв.а разликата до Максим. ОД. Сумата, която се записва се отнася за цял месец, независимо от отработените дни. Ако лицето няма пълен месец в осигуряване, програмата сравнява Всичко ФРЗ /полученото възнаграждение за дните в осигуряване/ и записаната сума в поле СУМА ДОО И СУМА ЗО/-разликата до достигане до МОД/ и начислява осигуровки върху по-малката сума.

Пример 2: Лице е назначено по Договор за управление на Основна заплата 500 лв. Има ИРЗ за месеца 36.25 лв. Същото работи по Основен трудов договор на заплата 2300 лв. Разликата до Максималния Осиг. доход е 300 лв. В този случай:

  1. В полетата Сума ДОО и Сума ЗО на картона се записва 300 лв. Трябва да се има предвид, че записаната сума се отнася за цял месец и не се намалява пропорционално на отработените дни. Това е така, защото съгласно КСО Максималният осигурителен доход е месечен и не е предвидено неговото пропорционално намаляване, когато лицата не са отработили всички работни дни в съответния месец.

При пълен месец Осиг. доход ще е равен на 300 лв.

Ако лицето няма пълен месец в осигуряване, програмата сравнява Всичко ФРЗ /полученото възнаграждение за дните в осигуряване/ и записаната сума в поле СУМА ДОО И СУМА ЗО, разликата до достигане до МОД за месеца/ и начислява осигуровки върху по-малката сума.

  1. В посочения пример при пълен месец Осиг. доход е равен е 300 лв..
  2. Ако лицето излезе в  болнични 13 дни /3 дни за сметка на работодател и 10 дни Общо заболяване

Тогава Всичко ФРЗ е равно на 274.63 лв. /175 лв. Основна заплата + 36.25 лв.ИРЗ +63.38 лв. Болнични за сметка на работодател/

Програмата сравнява Всичко ФРЗ – 274.63 лв. и СУМА ДОО – 300 лв. / разликата до достигане до МОД за цял месец/ и определя като осиг доход по-малката сума 274.63 лв.

Здравните осигуровки за дните във временна нетрудоспособност няма да се начислят върху 210 лв. / 420  лв. , разделени на работните дни за месеца , умножени 10/ , а ще се начислят върху разликата до СУМА ЗО., т.е 25.37 лв. /300 лв.-274.63 лв./

Пример 3. Лице е въведено по Допълнителен трудов договор на Основна заплата 500 лв. Сума ДОО и СУМА ЗО са равни на 300 лв. Има 100 лв. начислени Ваучери други. Лицето има 10 дни неплатен отпуск/

  1. Всичко ФРЗ е равно на 250 лв.
  2. Осигуровки върху социалните разгоди ще бъдат начислени върху 50 лв., а не върху 100 лв., защото това е разликата до достигане на Максим. ОД /300- 250 лв./
  3. Здравни осигуровки за дните на неплатения отпуск не се дължат, защото от първите две начисления- ФРЗ и Соц. Разходи е достигната разлика до Максим. ОД .