Видове платен отпуск и кога се използват

Публикувано на: 2024-03-20

В софтуер за заплати Плюс Минус са добавени някои от видовете платен отпуск по Кодекса на труда.

Те се избират от екран Отсъствия в програмата.

Заложените видове платен отпуск, които могат да бъдат избрани в програмата са:

Платен отпуск по чл. 155 от КТ

Размерът на основния платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 20 работни дни.

Служител може да използва платен годишен отпуск, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж след първоначално постъпване на работа.

Платен отпуск по чл.156 т.1 от КТ

Този вид отпуск се използва когато служителят работи при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Той не може да бъде по-малко от 5 работни дни.

Платен отпуск по чл. 156 т.2 от КТ

Отсъствието се използва при ненормирано работно време. Не може да бъде по-малко от 5 работни дни.

Платен отпуск по чл. 155 и чл. 156 т.1 и т.2 се зареждат от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск / Зареждане на полагаем отпуск в модул Заплати.

Важно! Неизползваният платен отпуск може да бъде прехвърлен за следваща година от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск / Прехвърляне на остатък платен отпуск.

Ако възниква такъв случай, е необходимо неизползваният платен отпуск да се прехвърли и след това да се зареди полагаемият за новата година.

Платен отпуск по чл. 157. ал.1 т.1 от КТ

Платен отпуск при встъпване в брак.

Този тип отсъствие може да бъде до 2 работни дни.

Платен отпуск по чл. 157. ал.1 т.3 от КТ

Платен отпуск при смърт на роднина.

Отсъствието може да се използва при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия.

Този тип отсъствие може да бъде до 2 работни дни.

Платен отпуск по чл. 168 от КТ

Този тип отсъствие може да се предостави, ако е уговорено в колективния трудов договор.

Работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на 2 работни дни платен отпуск.

Работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст има право на 4 работни дни платен отпуск за календарната година.

Отсъствието може да се използва и ако някои или всички деца на служителката / работничката навършват 18-годишна възраст през календарната година.

Платен отпуск по чл. 169 от КТ

Отсъствието се използва в случаите когато:

- Според чл. 169 ал.1 от КТ работник / служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право да използва 25 работни дни платен отпуск за всяка учебна година.

Този отпуск може да се използва наведнъж или на части и не може да се предоставя, ако работникът / служителят повтаря учебната година по неуважителни причини.

Той може да се използва независимо от всички останали отпуски.

- Работници / служители по чл. 169 ал.1 имат право на еднократен платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

- Работници или служители, които са зачислени на задочна или докторантура на самостоятелна подготовка има право еднократно на 6 месеца платен отпуск при подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен „доктор“.

При подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор на науките” работниците / служителите имат право на 12 месеца, като това право се ползва със съгласието на работодателя.

- Работници / служители, които учат във вечерни учебни заведения (с изключение на тези, които работят при намален раб.ден от 7 или по-малко часа) се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден, със съгласието на работодател.

Платен отпуск Други

С това основание на платен отпуск може да се изберат всички видове платен отпуск посочени в Кодекса на труда, които не са упоменати в програмния продукт.

Такива биха могли да бъдат:

- При кръводаряване. Служителят има право да използва 2 дни платен отпуск – за деня на преглед и кръводаряване, както и деня след него (чл. 157 ал.1 т.2);

- В случай че служителят е призован в съд или от други органи, като страна, свидетел или вещо лице (чл. 157 ал.1 т.4);

- В случай, че служител участва в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател (чл. 157 ал.1 т.5);

- Работодател е длъжен да освободи от работа бременна работничка / служителка, както и работничка / служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински преглед, ако е необходимо такъв да бъде извършен в работно време. В този случай възнаграждението, което се изплаща на лицето е в размер по чл. 177 (чл. 157 ал.2);

- Други случаи.

Платен отпуск по чл. 155 от КТ

Платен отпуск по чл.156 т.1 от КТ

Платен отпуск по чл.156 т.2 от КТ

Платен отпуск по чл. 157. ал.1 т.1 от КТ

Платен отпуск по чл. 157. ал.1 т.3 от КТ

Платен отпуск по чл. 168 от КТ

Платен отпуск по чл. 169 от КТ

Платен отпуск Други