Публикувано на: 2016-07-14

Съгласно § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО “Ваучери за храна” са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

“Оператор” е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.

От гл. точка на ЗДДФЛ (чл. 24 ал.2 ) ,ваучерите за храна , независимо от размера ,не са облагаем доход за лицето и не се облагат с ДОД.

Съгласно ЗКПО ,работодателят не дължи 10% данък върху разходите за ваучерите, ако са до 60 лв. месечно на всяко наето лице и са налице следните условия:

  1. договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  2. данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
  3. ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

Ако има превишение на тези разходи над 60 лв. месечно за всяко наето лице ,  данък върху разходите се дължи върху разликата над 60 лв.Данък се дължи върху целия размер на начислените разходи за ваучери за храна, ако не са изпълнени някои от посочените по-горе условия.

Данъкът се признава за разход за данъчни цели. Социалният разход се признава за данъчни цели, ако е свързан с дейността и е документално обоснован.

От гледна точка на КСО ,осигурителни вноски не се дължат ако сумите са под 60 лева и компанията отговаря на посочените условия.Осигуровки се дължат за разликата над 60 лева, а ако компанията не отговаря на допълнителните условия в ЗКПО, осигуровки се дължат върху пълния размер на разхода (и в двата случая трябва да се има предвид и максималния осигурителен праг).

В Плюс Минус отчитането на Ваучери за храна има 2 аспекта- въвеждане като част от начисленията за труд и работна заплата  в модул Заплати и счетоводно отразяване в модул Счетоводство.

  1. Начисление в софтуер за заплати Плюс Минус

Сумата на ваучерите за храна се записват по перо 1001 Ваучери за храна. Може да се използва опцията за Масово начисляване на суми по избрано перо за автоматично въвеждане на сумата на ваучерите за храна за определен отдел или за цялата фирма.

От Справки/Начисления на персонала може да се изведе Справка ваучери. Справката служи за запис на получените ваучери по номинал , извеждане на вече записаните суми във фиша /екран Заплати/ и експорт.

  1. Отразяване в счетоводен софтуер Плюс Минус

Първи етап: закупуване на ваучерите за храна по номинал по сключен договор с оператор

Съгласно ЗДДС разплащанията между оператора и работодателя и между оператора и доставчиците не са доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност и ДДС не се начислява, тъй като ваучерите не са стока, а заместващо парите платежно средство.

Д-т с/ка 509 ДРУГИ ПЛ. СРЕДСТВА:Ваучери за храна

К-т с/ка 401 ДОСТАВЧИЦИ: Доставчик Х

Използваме  документ +ФЕ, фактура покупка, като посочваме Тип на сделката- БЕЗ право на ДК

Втори етап:получаване на фактура за договорената комисионна на оператора

Д-т с/ка 602  РАЗХОДИ:УСЛУГИ:Комисионна по договор

Д-т с/ка 4531

К-т с/ка 401 ДОСТАВЧИЦИ: Доставчик Х

Използваме  документ +ФЕ, фактура покупка, като посочваме Тип на сделката- С право на ДК

Трети етап: Начисляване раздаването на ваучери като социален разход

Д-тс/ка 602 РАЗХОДИ:УСЛУГИ:СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ К-т с/ка 421 ПЕРСОНАЛ

Четвърти етап: Фактическо предоставяне на ваучерите на лицата

Д-т с/ка 421 ПЕРСОНАЛ

К-т с/ка 509 ДРУГИ ПЛ. СРЕДСТВА:Ваучери за храна

Най-лесно трети и четвърти етап могат да бъдат осчетоводени с документ Мемориален ордер МО, на базата на Справката за раздадените ваучери

Ако в 30-дневен срок от изтичането на срока на валидност на ваучерите работодателят може да поиска от оператора да ги замени с нови.

Д-т с/ка 509 ДРУГИ ПЛ. СРЕДСТВА:Ваучери за храна

(записват се новополучените ваучери по брой, серийни номера и суми)

К-т с/ка 509 ДРУГИ ПЛ. СРЕДСТВА:Ваучери за храна

(отписват се подменените ваучери)

Когато лице от персонала или лице по договор за управление и контрол, получило ваучери, напусне предприятието,съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № 7, трябва да върне неизползваните ваучери. Предприятието взема сторнировъчни статии:

Д-т с/ка 602 РАЗХОДИ:УСЛУГИ:СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ

К-т с/ка 421 ПЕРСОНАЛ

Д-т с/ка 421 ПЕРСОНАЛ

К-т с/ка 509 ДРУГИ ПЛ. СРЕДСТВА:Ваучери за храна

(Двете счетоводни записвания са със знак -)

Ако в рамките на годината бъдат върнати ваучери за храна на оператора:

Д-т с/ка 411 КЛИЕНТИ: КЛИЕНТ Х /оператора/ К-т с/ка 509 ДРУГИ ПЛ. СРЕДСТВА:Ваучери за храна

Използваме  документ -ФЕ, фактура продажба, като посочваме Тип на сделката- Освободена доставка (ОД и Осв. ВОП)

За върнатите суми от оператора:

Д-т с/ка 503 БАНКОВИ СМЕТКИ:БАНКА Х К-т с/ка 411 КЛИЕНТИ: КЛИЕНТ Х /оператора/

В края на годината ваучерите за храна се инвентаризират по общия ред .