Валутни разлики и отчитането им в Плюс Минус

Публикувано на: 2024-04-15

Валутната (курсова) разлика е разлика, която възниква в следствие на преизчисляването на даден брой единици от една валута в друга валута при различни обменни курсове.

Редът за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при осчетоводяването на сделки в чуждестранна валута и при превръщането на финансовите отчети за дейността в чужбина в левове е регламентиран в НСС 21 Ефекти от промените във валутните курсове.

Фирмите сами определят (с вътрешните си правила за счетоводната политика) периодичността на текущите оценки на валутните позиции, но задължително те се извършват към датата на съставяне на финансовия отчет.

Отчитане в счетоводен софтуер Плюс Минус

В счетоводен софтуер Плюс Минус има възможност за работа с валутни синтетични и аналитични сметки и за автоматично изчисляване и осчетоводяване на валутни (курсови) разлики.

За да се маркира дадена синтетична сметка като валутна в екран Сметкоплан се избира бутон Валутна. По подразбиране в този екран валутните сметки са отбелязани в червено.

А за да се определи даден аналитичен признак като валутен в дървото с Аналитични признаци с десен бутон на мишката се кликва върху аналитичността и от допълнителното меню се избира Валутна. Като валутен аналитичен признак, може да бъде маркирана само крайна аналитичност.

За коректното изчисление на валутните разлики и следене на информацията за валутните стойности е препоръчително валутните аналитични признаци, да бъдат обвързани със съответната синтетична сметка (екран Сметкоплан бутон Салда по АП).

За осчетоводяването на валутни разлики се използват счетоводни сметки:

624 Разходи по валутни операции

724 Приходи от валутни операции

Възможните начини за отчитане на валутни (курсови) разлики са:

  • Текущо - при въвеждане на банково плащане (екран Банка);
  • В края на отчетен период – чрез операция Валутни разлики (меню Операции / Автоматични операции).

Текущо отчитане

При сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, валутна сумата се преизчислява в левове като се прилага централният курс към датата на сделката.

Когато сделката и разплащането по нея се извършват на различни дати е възможно да настъпи промяна във валутния курс и в този случай се отчита валутна (курсова) разлика.

В счетоводен софтуер Плюс Минус валутните разлики възникнали в резултат на различни курсове на датата на сделката и датата на разплащането се отчитат текущо от екран Банка като за вид операция се избира Банка получаване пари по фактура валута и / или Банка плащане по фактура валута.

В този случай при въвеждане на плащането по курс различен от курса по документа за сделката автоматично се отчита валутна разлика и съответно разход / приход от нея.

Пример: На дата 05.04.2024 г. е издадена Фактура продажба към клиент на стойност 1000 USD и валутен курс 1.8041. На дата 16.04.2024 по доларовата сметка на фирмата е получено плащане за цялата дължима сума по фактурата по курс 1.8387 (по-висок от този по фактурата). За въвеждане на плащането:

  • в екран Банка за дата се избира 16.04.2024, в поле Банкова сметка (водеща) се посочва аналитичността на банковата сметка в долари и от падащо меню в поле Валута се избира USD;
  • за операция се посочва Банка получаване пари по фактура валута и се избира аналитичността на клиента;
  • кликва се в поле Стойност и се избира бутон Неплатени документи;
  • в екрана за избор на документ се въвежда курс 1.8387 (извежда се автоматично, ако е попълнен в екран Валути), включва се отметката пред реда с фактурата и се избира бутон Избор.

В резултат се съставя счетоводна операция за закриване на плащането по фактурата и автоматично се изчислява валутната разлика, за която се съставя следната операция:

Дт с-ка 411 / Кт с-ка724 със стойност 34.60 (1000*(1.8387-1.8041)).

В случай че плащането е на дата 09.04.2024 с валутен курс 1.79979 (по-нисък от този по фактурата), счетоводната операция за валутна разлика ще бъде:

Дт с-ка 624 / Кт с-ка 411 със стойност 4.31 (1000*( 1.79979 -1.8041).

Преоценка в края на отчетен период

При съставянето на годишния или на междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута задължително се оценяват по заключителен курс (централния курс на БНБ към датата на финансовия отчет).

За целта в Плюс Минус се използва операция Валутни разлики (меню Операции / Автоматични операции).

Възможните периоди, за които може да се извърши оценяването са:

  • От началото на годината – в преоценката ще участват всички операции през годината (вкл. и началното салдо), без значение дали през годината е записана друга преоценка.
  • След дата на последна преоценка – използва се междинни преоценки през годината. В този случай при преизчисляването на валутата ще участват само валутните операции с дата след датата на последна преоценка (поле Дата последна преоценка).

Важно! Валутните разлики се изчисляват за всяка валута поотделно.

Пример: Фирмата има една валутна банкова сметка, която в долари. За целите на съставянето на годишния финансов отчет за 2023 г. стойността на валутата по сметката трябва да бъде оценена по заключителния курс към края на годината. Крайно салдо по сметката за 2023 г. е 1500 USD за 2023 и средният курс на база операциите за периода е 1.82855. През годината не са правени други преоценки. В екран Валутни разлики се задават следните настройки:

Период – ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Група АП – БАНКОВИ СМЕТКИ

Избрани АП – БАНКОВИ СМЕТКИ:БАНКА ДОЛАР

Валута – USD

Курс – 1.76998 (заключителен курс за 2023)

Дата – 31.12.2023

В резултат след извеждане на операцията за валутната разлика се съставя операция:

Дт с-ка 624 / Кт с-ка 504 със стойност 87.86 (1500*( 1.76998 – 1.82855)).