Важни изменения във връзка с ваучерите за храна

От 1 януари 2024г. ще се въведат Ваучери за храна на електронен носител. Запазва се сумата от 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна, която е необлагаема с данък социални разходи.

Публикувано на: 2023-08-09

В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят изменения във връзка с ваучерите за храна.

Обнародвано в ДВ (бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.), със задна дата от 01.01.2023 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО ,ще могат да заплащат консумацията и употреба на :

- битови нужди електрическа и топлинна енергия,

- природен газ и вода,

- дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия,

- на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Запазва се сумата от 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна, която също е необлагаема с данък социални разходи.

От 1 януари 2024 г. ще се въведат „Ваучери за храна на електронен носител“.

Ваучери за храна на електронен носител

Ваучери за храна на електронен носител

Въвежда се нов Чл. 209а. ( ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “в” в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:

- договореното основно месечно възнаграждение на лицето , в месеца на предоставяне на ваучерите , е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето, за предходните 3 месеца;

- към края на месеца, през който са начислени разходите за ваучери, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;

- ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите.

Платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и отговарят на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите.

Същото се отнася и за тези по договори за управление (ДУК).

Отново ще са освободени от облагане социалните разходи за ваучери за храна на електронен носител.

Ще могат да се използват за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др.

Преходният период за действие и на двата типа ваучери е от 01.01.2024г до 30.06.24г.

От 01.07.2024 г ваучерите ще са изцяло и само електронни.

Отразяване на ваучери за храна в софтуер за заплати Плюс Минус

  1. Въвеждане като постоянно разплащателно перо за всеки отделен служител. В екран Лични картони в секцията под основни данни- Постоянни разплащателни пера . Вписва се код 1001, бутон табулация и сумата.

  2. Може да се използва опцията за Масово начисляване на суми. По избраното перо 1001 Ваучери за храна, за автоматично въвеждане на сумата на ваучерите ,за определен отдел или за цялата фирма.

  3. Данни за раздадени ваучери по номинал също могат да се въведат от справка Раздадени ваучери по номинал.

  4. Ръчно въвеждане е позволено и в екран Заплати - Фиш таблицата с разплащателни пера, отново под код 1001 Ваучери за храна.