Публикувано на: 2011-10-25

На страницата на Министерството на финансите вече е публикуван проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

Според него (и по конкретно параграф 10) не се предвиждат промени за с****оциалните помощи за деца – заложени са същите размери, както през 2011-та година.

Нека припомним, за какво по-точно става въпрос:

§ 10. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2012г. е 350 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 35 лв. за всяко дете.

(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.

(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 150 лв.

(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е, както следва:

**            1. за първо дете - по 250 лв.;**

**            2. за второ дете - по 600 лв.;**

**            3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.**

(6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.

(7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(9) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 2880 лв.

(10) Размерът на месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 189 лв.

**            Не се предвиждат промени в:**

§ 8. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 335 лв. от 1 януари 2012 г.

§ 9. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” е 376 лв. от 1 януари 2012 г.

§ 11. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2012 г. е 60 лв.

**           Предвидените промени касаят:**

§ 13. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2012 г., е 4,2 млрд.лв. – (за сравнение с 2011-та бяха заложени 3,9 млрд. лв.)

§ 14. Максималният размер на държавния дълг към края на 2012 г. не може да надвишава 15,3 млрд. лв. - (за сравнение с 2011-та бяха заложени 14,6 млрд. лв.)

Със законопроекта се утвърждава и нова обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал.7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180 млн. лева. За сравнение с 2011 година, заложената квота беше в размер на 172 млн. лева, за която скоро стана ясно, че ще бъде изчерпана  в края на месец октомври.

Стойността на ваучерите в размер до 60 лв. месечно на служител или работник, когато те се предоставят в натура и отварят на условията на чл. 209 от ЗКПО,  не се облага с данъци и осигуровки, което означава, че държавата  ще освободи от данъци тези 180 млн. лева.

От 01.01.2012 не се предвижда увеличението на размера на минималната работна заплата. Такова би могло да има евентуално от 01.04.2012 – предложението е направено от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Предложеният от него размер е 290лв.

Прочетете интересна информация за нашия складов софтуер Плюс Минус.