Публикувано на: 2015-08-25

Право на парични обезщетения при бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за ОЗМ. Условно тези отсъствия може да се разделят на 5 етапа.

I етап – 45 дни преди раждане.

Необходимите документи са:

 • Болничен лист, който се издава от гинеколога, който следи бременността и Приложение 15 към болничния лист;
 • Декларация за банковата сметка (ако такава досега не е представяна).

В софтуер за заплати Плюс Минус  отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ – 0 Болничен лист;
 • Приложения:

14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата (в случай, че не е представена досега)

18 - Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение – приложение № 15 към чл. 3, ал. 2 от наредбата.

II етап – 42 дни – непосредствено след раждане.

Необходимите документи са: болничен лист, издаден от съответното здравно заведение и Приложение 15 към болничния лист.

В софтуер за заплати Плюс Минус  отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ – 0 Болничен лист;
 • Приложения:

18 - Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение – приложение № 15 към чл. 3, ал. 2 от наредбата.

В случай, че раждането е станало след термина, се издава допълнителен болничен лист.

Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност.

III етап – 48 дни – ако раждането е станало на термина или остатъкът до 135 дни.

Необходимите документи са:

 • Болничен лист, който се издава от педиатъра на детето и Приложение 15 към болничния лист;
 • Приложение 1 Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО

В софтуер за заплати Плюс Минус отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ – 0 Болничен лист
 • Приложения:

02 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане, приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 от Наредбата

18 - Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение – приложение № 15 към чл. 3, ал. 2 от наредбата.

IV етап – от 135 дни до 410 дни.

Отпускът за остатъка след 135-я до 410 календарни дни се разрешава от работодателя въз основа на следните документи, представени от майката: писмено заявление до работодателя; акт за раждане на детето в предвидените случаи; декларация, съгласно приложение № 7 към НРВПО.

Документи, които осигурителят трябва да представи пред НОИ:

 • Приложение 2 ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни;
 • Копие от заповедта за разрешаване на отпуска заверено от осигурителя.

В софтуер за заплати Плюс Минус отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ – 1 Заявление-декларация за парично обезщетение за бременност и раждане и осиновяване на дете;
 • Приложения:

06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.

V етап – от 410-я ден до навършване на 2-годишна възраст на детето.

Необходимите документи са:

 • Заявление-декларация по образец, Приложение № 3 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
 • Заверено от осигурителя копие от заповедта за разрешаване на отпуска.

В софтуер за заплати Плюс Минус отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 5 Гледане на дете до 2г.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ – 2 заявление-декларация за парично обезщетение за отглеждане на дете
 • Приложения:

06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.