Публикувано на: 2016-09-12

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора.

“Негодна храна за консумация от човека” е храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката.

На основание изискванията на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на потребителите търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети, в които задължително се съдържа информация за срока на годност и условията за съхраняването на стоката, доколкото не съществува нормативен акт, определящ друг срок на годност.

Нормативни актове определящи срока на годност са:

 • Закон за храните;
 • Стандарти ISO;
 • Сертификати за съответствие с изискванията на международни стандарти и др.

В случай, че не е налице нормативен акт търговците трябва да съставят фирмен стандарт, разработен на база спецификата на дейността на предприятието, негов предишен опит, отраслови нормали и др.

Стоки, които имат срок на годност са например: хранителни продукти; лекарства; козметични продукти и др. След изтичане на срокът на годност тези стоки, подлежат на бракуване.

От гледна точка на ЗДДС (чл. 80, ал. 2, т. 5) не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност / трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт".

Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Изключение от това изискване е предвидено с ал. 3, т. 3 на чл. 28 от ЗКПО в случаите, когато е изтекъл срокът на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери.

Констатиране на събитието

Процедурата по констатиране на стоките, които подлежат на бракуване поради изтичане срока на годност, е следната:

-  Управителят / ръководителят на организацията издава Заповед за назначаване на комисия, за извършване на бракуване на стоките;

- Извършва се физически оглед на подлежащите на бракуване стоки в присъствието на материално отговорното лице за съхранението им и представители на съответните органи за здравен и санитарно-ветеринарен контрол (например:  ДВСК, БАБХ, РИОКОЗ);

- След констатиране на стоките с изтекъл срок на годност от комисията оформя документ, които се представя на управителя за утвърждаване.

- Комисията взима решение относно последващото третиране на стоките.

Документиране

В действащата нормативна уредба няма конкретни предписания относно документирането на брака на стоки с изтичащ срок на годност.

В разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, се посочва, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закон за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Следователно, за да е приложима хипотезата на чл. 28, ал. 3, т. 3 е необходимо брака на стоки с изтичащ срок на годност да се документира с първичен счетоводен документ съпътстван с други документи доказващи връзка между бракуваното количество и определена партида стоки.

В практиката най-често се използва документ Протокол за брак. Той следва да съдържа:

 • реквизитите регламентирани в чл.7, ал.2 от Закон за счетоводството;
 • допълнителна информация, факти и обстоятелства, които недвусмислено доказват основанието за бракуване на стоките – номер на заповедта, съгласно която се извършва бракуването; членове на комисията; обект, в който се извършва бракът; наименование и количество на материалните запаси.

Други документи:

 • документ удостоверяващ срока на годност и връзката между бракуваното количество и определена партида стоки;
 • Документ доказващ последващото третиране на стоките.

Отразяване в складов софтуер Плюс Минус

В складов софтуер Плюс Минус стоките, които имат срок на годност се въвеждат в екран Склад.

За заприхождаването и / или покупката на стоките със срок на годност в програмата се използват следните документи:

 • Фактура покупка с партиди с тип +ФЕ и име на файл factpprt7.xls;
 • INVOICE фактура – ВНОС – партиди с тип +ФИЕ и име на файл xls;
 • Стоковата разписка с партиди с тип СТ и име на файл strzpprt.xls;
 • Заприхождаване на продукция с тип ЗП и име на файл ZaprProdp.xls.

Данните в колона Партида и Срок на годност се записват ръчно от клавиатурата.

Важно! Форматът на срока на годност трябва да бъде dd.mm.yyyyy.

Справка за стоките, на които изтича или вече е изтекъл срока на годност може да бъде направена от модул Склад меню Справки / Стоки с изтичащ срок на годност.

В зависимост от зададените филтри справката дава информация за:

 • Стоките, на които срокът на годност изтича преди посочената в справката дата – маркира се отметка Изтичащи преди посочената дата;
 • Стоките, на които срокът изтича конкретен брой дни след посочената в справката дата – трябва да е маркирано Изтичащи до X дни след посочената дата;
 • Всички стоки, които имат въведен срок на годност независимо дали той е изтекъл или не - Всички с посочен срок на годност.

Ако е необходимо справката може да се изведе за конкретна стока или група стоки. За целта трябва да се попълнят полета Име и / или Група.

От справката може автоматично да се генерира протокол за бракуване на стоките.

Последователност на работа:

 • Маркира се отметка Генериране документ за бракуване;
 • В поле Дата на документа по подразбиране се извежда текущата дата на компютъра, но може да бъде променена от календарчето;
 • От Бракуване на: се избира дали в Протокола за брак да се включат всички стоки с изтекъл срок; само стоките с изтекъл срок над определен брой дни или всички стоки на които е изтекъл срока на годност и количеството им е определен брой;
 • С избор на бутон Генерирай брак автоматично се стартира документ Протокол за бракуване на материални запаси.

Важно! В Протокола за брак автоматично се попълват всички стоки в зависимост от зададените настройки в частта за генериране на документ за брак, а не с тези стоки, които са изведени на екран.

Документът освен автоматично от справката може да се стартира и по следните начини:

 • От меню Документи / Складови / Бракуване на стоки или материали – партиди;
 • От меню Документи / Други с тип БР и име на файла xls.

В документ Протокол за бракуване на материални запаси освен реквизитите регламентирани в чл. 7, ал. 2 от Закон за счетоводството са добавени и следните полета:

 • МОЛ – трите имена – чрез клавиш Insert или двукратно щракване с мишката се стартира екран Аналитични признаци и се избира материално отговорното лице;
 • Комисия в състав, трите имена и длъжност – ръчно се въвеждат имената и длъжността на членовете на комисията извършила бракуването;
 • Заповед, №, дата – ръчно се въвежда номера и датата на заповедта въз основа на която се осъществява бракуването;
 • Утвърдил, Ръководител (подпис) – поле за подпис на ръководителя / управителя, който утвърждава протокола.

Счетоводни операции

В документа по подразбиране са зададени следните операции:

Д-т с / ка 609 Други на разходи

К-т с / ка 304 СТОКИ: името на стоката;

Операцията се записва по средна цена на стоката от склад като е необходимо е да е изключена отметка Проверка за средна цена в АП, в противен случай по средна цена от Аналитични признаци.

Операциите могат да се променят като се маркира съответната операция от Бракуване на: и Отнасяне на разхода.

Начисляване на данък

Съгласно чл. 80, ал. 2, т. 5 в документа не се начислява ДДС.

В случай, че е необходимо да се начисли данък, отметка Необлагаема трябва да се изключи.

Последващо третиране

След утвърждаване на протокола от управителя и съгласно предписанията на съответните органи бракуваните стоки се отделят от останалите и се съхраняват отделно до окончателното им третиране и унищожаване.

В случай, че бракуваните стоки са опасни отпадъци по смисъла на т. 4 от § 1 на Допълните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (например:  лекарствени средства, млечни и месни продукти) те се третират по специален ред и унищожаването им се извършва от лицензирана фирма по ЗУО.

Когато стоките са неопасни отпадъци, те могат да бъдат продадени на друго предприятие по цена формирана като цена на отпадък.

В софтуер за производство Плюс Минус продажбата на отпадъците може да се документира с

 • Фактура продажба с тип –ФЕ и файл xls;
 • Фактура продажба с ТО с тип –ФЕ и файл xls;
 • Фактура продажба партиди с тип –ФЕ и файлxls.

От падащото меню за тип на сделката е необходимо да се посочи **Прил.2-**I.

За доказване на последващото третиране на бракуваните стоки с изтекъл срок на годност предприятието трябва да разполага със следните документи:

 • Документ от фирма лицензирана по ЗУО за събиране и съхранение на отпадъци;
 • Договор с екарисаж;
 • Документ за продажбата на стоките и др.

Съставени от предприятието протоколи за унищожаването на бракуваните стоки не се приемат като доказателство. Подробна информация за работа със стоки с партиди и срок на годност може да бъде намерена на сайта plusminus.com в раздел Поддръжка / Ръководства / Склад / Работа с партиди.