Публикувано на: 2016-08-16

В началото на годината НОИ публикува указание Изх. № 1029-40-1563/17.02  относно Подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите които лицето няма необходимия 6-месечен  осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност

Според него за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, включително и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, като осигурени за съответния риск.

Въпросът относно характера на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО, както и относно начисляването и изплащането му от средствата на осигурителите за работни заплати, не е от компетентност на НОИ

В случаите, в които възнаграждението за първите три работни дни от временната неработоспособност не е начислено поради липсата на 6-месечен осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство, контролните органи на НОИ нямат основание да издават задължителни предписания по чл. 108, ал.1, т. 3 от КСО за подаване на данни в т. 16.А “Дни във временна неработоспособност с  възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО” от декларация образец № 1, за първите три работни дни от настъпването на неработоспособността. В тези случаи данните се подават в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

В случаите, в които осигурителите са начислили възнаграждение по чл. 40, ал. 5, контролните органи на НОИ имат право да издадат задължителни предписания за подаване на данните в т. 16.А за дните, за които е начислено или изплатено възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

Когато работодателят реши да изплати първите три дни за негова сметка:

  1. В екран Отсъствия се избира като вид „Общо заболяване“

  2. Програмата предупреждава, че отсъствието ще бъде отразено като Болничен без обезщетение, защото лицето няма натрупан 6 месеца стаж. Желаете ли да продължите?  Ако се отговори с ДА- Първите три дни се отразяват в перо 13 Болн.за сметка на работод., а останалите в перо 15 Болничен без обезщетение

  3. По този начин в Декларация Образец 1, 3 дни ще отидат в т. 16 А „Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО“, а останалите дни в точка 16.4 Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

  4. В Приложение 9 следва да се попълни:

В точка 2 Към деня на настъпване на временната неработоспособност /трудоустрояването лицето НЯМА 6 месеца

В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.- в колона работни дни – следва да се попълнят само дните за сметка на работодателя

  1. Когато работодателят реши да НЕ изплати първите три дни за негова сметка:
  2. В екран Отсъствия се избира като вид „Неплатен отпуск (раб-л)“. Въвежда се целият период на болничния.

По този начин в Декларация 1  всички дни от временната нетрудоспособност ще се отразят в точка 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

  1. В Приложение 9 следва да се попълни:

В точка 2 Към деня на настъпване на временната неработоспособност /трудоустрояването лицето НЯМА 6 месеца

В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.- в колона работни дни –  дните следва да се изтрият