Публикувано на: 2013-12-27

1. Въвеждане в екран Отсъствия

Въвеждането на отсъствия се осъществява от Операции/Отсъствия или посредством бързия бутон Отсъствия в софтуер за заплати Плюс Минус

Начин на работа:

1)   С двукратно щракване на мишката се избира видът на отсъствието.

2)   В колоните От дата – До дата ръчно се задава периодът на отсъствието.

3)   Автоматично се попълва колона Дни чрез клавишите „стрелка надясно“ или „Tab“ от клавиатурата.

4)   Нанесените данни ще се запишат след натискане на бутон Запиши.

5)   Дните, които сме записали като отсъствие ще намалят отработените дни по код 101 и ще се отразят в частта Обезщетения ДОО на работния фиш по съответния код на отсъствието.

6)   ВАЖНО!!! Дните за сметка на работодателя по код 13 се извеждат автоматично след попълване на съответното отсъствие, което се издава поради временна неработоспособност.

2. Опис парични обезщетения

Документът автоматично се отваря след запис на конкретното отсъствие от екран Отсъствия, но може да се стартира и от Документи/Опис парични обезщетения****. В него се попълват необходимите данни съгласно НИИПОПДОО.

Начин на работа:

1)   Автоматично се попълват трите имена, ЕГН/ЛНЧ, IBAN и BIC, ако са попълнени в картона на лицето.

2)   С отметка Банковата сметка е декларирана се избира дали банковата сметка вече е била декларирана в НОИ. Ако ще се подава за първи път, отметката трябва да бъде изключена.

3)   От падащото меню Вид на документа се избира съответния вид. След запис на отсъствието през екран Отсъствия автоматично се извежда:

  • Тип 0 Болничен лист – За отсъствия с кодове 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28
  • Тип 1 Заявление-декларация за парично обезщетение за бременност и раждане – За отсъствие с код 4.
  • Тип 2 Заявление-декларация за парично обезщетение за отглеждане на дете – За отсъствие с код 5
  • Тип 6 Заявление-декларация за парично обезщетение при раждане до 15 дни /баща/ - За отсъствие с код 35.
  • тип 7 – Заявление-декларация за парично обезщетение при раждане след 6 месеца до 410 дни - За отсъствие с код 36.

4)   Данните за болничния лист се въвеждат ръчно.

5)   Когато документът се извежда на база записано отсъствие, автоматично са попълнени датите на отсъствието. В Приложение 15 се извеждат данните на лицето за вид осигурен и попълнена т.4 от приложението, както и данните на осигурителя/самоосигуряващото се лице.

6)   Приложенията към документа се избират от падащо меню като се активира отметката пред съответното приложение.

7)   Описът се записва с тип ОТС и може да бъде коригиран впоследствие като се преотвори от  справките Личен състав/Издадени документи или Издадени документи подробно.

За подробна информация натиснете бутон Помощ в документа.

3. Генериране на файловете за НОИ

Стартира се от Операции/Дискета обезщетения от ДОО

Начин на работа:

1)   Попълва се месеца, за който ще се извеждат данните в поле дискета за месец. По този начин програмата ще изведе всички записани документи с тип ОТС.

2)   Натиска се бутон Изведи и програмата извежда всички документи записани през зададения период по датата на въвеждане на документа.

3)   Извеждат се Приложения №8 и №9 и се натиска бутон ЗАПИС. Файловете с наименования POPO2007.txt и POPP2007.txt  се записват на дискета, а също така и в папка в главната директория на програмата.

4)   Ако желаем да подадем само няколко документа за даден месец, трябва да изберем опцията За избраните документи и да маркираме съответните описи. Това става посредством активиране на отметката срещу съответния документ в началото на реда.

За по-подробна информация отворете помощното меню към операцията.