Болничен на самоосигуряващо се лице

Публикувано на: 2022-09-07

За да получат обезщетение за общо заболяване, самоосигуряващите се лица трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат подадена декларация в НАП, че се осигуряват за всички осигурени социални рискове;
 • да са осигурени за общо заболяване и майчинство и да имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск (чл. 40 ал. 1 от КСО);
 • да са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността (чл. 41 ал. 1 от КСО);
 • да имат издаден болничен лист от органите за медицинска експертиза;

Съгласно чл. 3 ал. 4 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица:

Лицата, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Въвеждане на болничен на самоосигуряващо се лице в софтуер за заплати Плюс Минус:

 1. Когато СОЛ се осигурява за общо заболяване и майчинство:

  • в екран Допълнителни в картона на лицето се включва отметка ОЗМ (самоос.);
  • в екран Отсъствия се избира код 3 Общо заболяване;
  • попълва се Приложение 9 като се декларира, че лицето е осигурено за съответния риск и в точка 9 в колона работни дни се попълват дните, за които лицето има право на обезщетение;
 2. Когато СОЛ не се осигурява за общо заболяване и майчинство:

  • в екран Допълнителни в картона на лицето се изключва отметка ОЗМ (самоос.);
  • ако няма подадена декларация в НАП за прекратяване/възобновяване на дейността, лицето дължи осигурителни вноски за пълен месец и не се въвежда отсъствие. Попълва се Приложение 9 като се декларира, че лицето не е осигурено за съответния риск;
  • ако има подадена декларация в НАП за прекратяване/възобновяване на дейността, се въвежда отсъствие с код 37 Нераб.дни намалено раб.време. Попълва се Приложение 9 като се декларира, че лицето не е осигурено за съответния риск;