Публикувано на: 2011-06-09

1. При вписване в Регистър на строителя, съгласно чл.9 от Правилника лицето отговарящо за ЗБУТ трябва да е на трудов договор. Съгласно чл.24 от ЗБУТ обаче е посочено , че това лице може да бъде и външно физическо или юридическо? Кой нормативен документ има по голяма сила Закон за ЗБУТ или Правилник за вписване в Регистъра?

Отговор: Изискването, което цитирате е нормативно регламентирано в чл. 15, ал. 1, т.4, буква в) от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), както и в чл. 9 на Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден на основание на чл. 14, ал. 7 от ЗКС и не противоречи на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда - софтуер за строителство Плюс Минус.

2. М****оже ли инструктажна книга за периодичен инструктаж да се съхранява в счетоводството или задължително трябва да е на територия на обекта - в случая магазин?

Отговор: Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) не посочва изрично мястото за съхранение на Книгата за периодичен инструктаж, а само срока за съхранение на документацията, отнасяща се до провеждането на обученията и инструктажите. При определяне на организацията за провеждане на инструктажите, работодателят може да определи и мястото за съхранение на Книгата за периодичен инструктаж по своя преценка

3. Работодателя задължен ли е да осигурява храна и тонизиращи напитки за работещите през ноща. За лечебно заведение стававъпрос. Лечебното заведение е на непрекъсваем процес на трисменен режим на работа.

Отговор: Съгласно Кодекса на труда (КТ) нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч. Член 140, ал. 3 от КТ регламентира задължение на работодателя да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

4. В предприятието има специално облекло и каски, които работниците не носят, макар че им са раздадени и са преминали от инструктаж. Може ли ръководителят на обекта да не ги допусне до работа и да не им плати за това време заплати, докато не започнат да използват личните си предпазни средства?

Отговор: Разпоредбите на Кодекса на труда и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд гласят, че работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни, а работниците и служителите са длъжни да използуват правилно, съгласно инструкциите, предоставените им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло. За нарушения на трудовата дисциплина, в това число, неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят може да налага предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания – забележка, предупреждение за уволнение, уволнение (чл. 186, 187 и 188 от КТ). Съгласно Кодекса на труда, глобата е вид административно наказание, и се налага от съответния контролен орган, а не от работодателя.

5. При настъпили структурни промени в предприятие, което има много работни места с определени териториални граници, които се променят след преструктурирането на работниците достатъчно ли е да се проведе извънреден инструктаж за да се запознаят с новата промяна и евентуалните нови рискове на новосформирания участък?

Отговор: Съгласно изискванията на чл. 16, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа се провежда извънреден инструктаж. В случая, ако промените в предприятието са в посочения обхват, е достатъчно да се проведе извънреден инструктаж. Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите.

6. Работя като началник склад готова продукция, като склада е хладилна камера и работи при минус 25 градуса.Полага ли ми се допълнително заплащане за работа при тези температури.

Отговор: От 1.07.2007 г. е в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.), съгласно която основната работна заплата на работника или служителя се определя на база на оценката на работните места и се договаря с трудовия договор между страните по трудовото правоотношение. Съгласно Наредбата, сложността на труда, отговорността на труда, тежестта на труда, параметрите на работната среда са елементи на оценката на работното място и длъжност, въз основа на която се формира основната работна заплата (чл.4). В тази връзка, условията на труд следва да бъдат оценени и включени в основната заплата на работниците и служителите.

7. Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ?

Отговор: Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), “Работодател” е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят.

8. Как ще се прилага Наредбата за работното облекло в училище? Може ли да бъде с характер на възнаграждение?

Отговор: Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011 г.) регламентира условията и реда за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло и се прилага за всички работници и служители, които работят по трудово правоотношение, независимо от икономическата дейност или сектор. В тази връзка, считаме, че изискванията на Наредбата следва да се прилагат в еднаква степен за всички дейности от публичния сектор, включително и за системата на образованието. Разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло изрично определя работното и/или униформеното облекло да се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. Съгласно ал. 4 на същия член, не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари. Организацията за изпълнение на задължението за предоставяне на работното и униформеното облекло следва да се осигури от работодателя по целесъобразност.

9. Като работодател на 4 лица и съгласно извършената оценка без почти никакъв риск, изпълнявам функциите на орган по БЗР по чл.24 от ЗЗБУТ и като такъв провеждам инструктажите. На колко време трябва да ми се провежда обучение/доста скъпо е/ – на 2 год. като лице по чл.6,ал.1,т.1 ,или на 1год. като лице по чл.6,ал.1,т.2 и т.3 от Наредба № РД-07-2?

Отговор: Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., обучението по безопасност и здраве при работа (БЗР), се извършва по утвърдени от работодателя програми и с периодичност, в зависимост от целевите групи и спецификата на рисковете на работните места. Когато едно лице съвместява две или повече длъжности, важно за обучението му по БЗР е да получи необходимите знания и умения за изпълнение на всички задължения. Съгласно законодателството, органът по БЗР организира, координира и контролира от името на работодателя дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В тази връзка и предвид информацията, която предоставяте в запитването си, считаме, че обучението за орган по БЗР, с периодичност не по-рядко от един път на една година, би могло да осигури необходимите Ви знания за изпълнение на посочените длъжности.

10. Работя в V МБАЛ-София и въз основа специфичните условия на труд и наредба №11 от 25.12.2005г трябва да получаваме ваучери за безплатна храна, но работодателят ни е дал само до април 2010г вкл. От тогава до днес не ни се отпускат такива с оправданието, че няма сключен договор за отпечатването им. Редно ли е това и ако не е къде може да се подаде сигнал за този вид нарушение?

Отговор: Цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. В тази връзка всички сигнали за нарушения на трудовото законодателство (включително относно спазването на изискванията на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея) следва да подавате в ИА “Главна инспекция по труда” или в нейните териториални поделения.

11. При предосатвено на работник на длъжност продавач-консултант униформено облекло (ризи и пуловер), при прекратяване на трудовия д-р на работника може ли да го задължим да върне остатъчната стойност на униформеното облекло в пари, вместо да ни върне дрехите (т.к. няма как да дадем да се носят от др. работник)? Може ли да го удържим от заплатата ?

Отговор: Съгласно чл.14, ал.1, т. 1 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г, работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло при прекратяване на трудовото правоотношение. Алинея 2 на същия член позволява работникът или служителят да задържи облеклото при условия, определени от работодателя. В тази връзка считаме, че организацията за изпълнение на задължението за предоставяне на работното и униформеното облекло е право и компетентност на работодателя.

12. Искам да питам при инвалидност над 95 % с чужда помощ, при положение, че по закон нямам право да работя, вследствие от изречението в ТЕЛК цитирам “Противопоказни условия на труд: Всякакъв вид труд”,мога ли чрез МТСП да извадя документ медицинско, с което ме опълномощавате ,че мога да работя дадена дейност, или почти всякакъв вид труд, без дигане на тежки предмети и много натоварена работа.На 21 години съм и чрез инвалидната песния не мога да се прехранвам нито преживявам.

Отговор: Разпоредбата на чл. 317, ал. 2 от Кодекса на труда задължава както работодателя, така и работника или служителя към спазване на предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи. Компетентните органи по експертиза на работоспособността са определени в Закона за здравето и Наредбата за експертиза на работоспособността. В тази връзка Министерството на труда няма как да Ви издаде документ, с който бихте могли да работите, въпреки изричното предписание на компетентния медицински орган. Като заинтересована страна, Вие имате право да обжалвате експертното решение на ТЕЛК по реда на чл. 112 от Закона за здравето. В случай, че сроковете за обжалване са изчерпани, препоръчваме Ви при преосвидетелстване да поискате от комисията прецизиране на условията, при които бихте могли да полагате труд, без това да навреди на здравословното Ви състояние. При високия процент неработоспособност, който Ви е определен, ТЕЛК е преценил във Вашия най-добър здравен интерес, че следва да бъдете напълно освободена от трудови задължения и да получите пенсия. Следва да се има предвид, че чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване Ви дава право и на добавка за чужда помощ. Съгласно цитираната разпоредба пенсионерите със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Тази добавка е допълнително месечно плащане към личната пенсия на пенсионера.