Анулиране на фактури и известия към тях в счетоводен софтуер Плюс Минус

Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

Публикувано на: 2023-11-30

Съгласно чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които:

 • не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен;
 • е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен;
 • за доставката е приложена грешна ставка на данъка.

Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

Анулиране на фактури и известия към тях

Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в Приложение № 12 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Начинът, по който се отразява анулирането на фактури и известия към фактури зависи от това дали корекцията на данните в тях се извършва в данъчния период, в който е издаден съответният документ, или след това.

Анулиране на документ в данъчния период, в който е издаден

Когато се анулира документ (фактура, дебитно или кредитно известие към фактура) в данъчния период, в който е издаден, е необходимо да се запише документът с нулеви стойности с избран партньор и аналитичен признак.

Документът постъпва в дневника за продажби на издателя като полетата, описващи стойност, са празни и не постъпва в дневника за покупки на получателя.

Анулиране на документ след данъчния период, в който е издаден

Анулиране на фактури и известия към тях в счетоводен софтуер Плюс Минус

Анулиране на фактури и известия към тях в счетоводен софтуер Плюс Минус

Когато се анулира документ (фактура, дебитно или кредитно известие към фактура) след данъчния период, в който е издаден, в счетоводен софтуер Плюс Минус е необходимо да се извърши следното:

 • от екран Журнал на документите се преотваря записаният документ, който ще се анулира - в раздел Настройки се попълва поле Месец ДДС (месецът, в който да се отрази в дневника по ДДС) и се избира бутон Анулиране;

 • Анулираният документ автоматично се записва с тип -ФЕА (за документи за продажби) и с тип +ФЕА (за документи за покупки). Анулираният документ постъпва в същите клетки в дневника за продажби на издателя и в дневника за покупки на получателя и със същите стойности като в оригиналния документ, който се анулира, но с противоположен знак;

 • За да се въведе редовният документ със същия номер е необходимо след като се попълни документът в помощното меню с настройки в празното поле до поле Тип на док. да се въведе друг тип на документа например: -ФЕ1 (за документи за продажби) и +ФЕ1 (за документи за покупки);

 • За да постъпят новите типове документи в дневниците по ДДС в меню Сервиз / Настройки / Счетоводство е необходимо да се добавят -ФЕА и -ФЕ1 в поле Дневник на продажбите , както и +ФЕА и +ФЕ1 в поле Дневник на покупките и да се запишат настройките;

 • За да може да се преотварят анулираният и редовният документ от Журнал на документи е необходимо да се добавят в екран Документи с типове -ФЕА и -ФЕ1 с файл invoicem.pm (за документи за продажби), както и с типове +ФЕА и +ФЕ1 с файл invoicep.pm (за документи за покупки);

 • Справка ДДС - ако има документи с дата и Месец ДДС с разлика от 2 до 10 години от годината на справката, то преди извеждане на ДДС е необходимо да се включи отметка Проверка за закъснели документи до 10г. назад.

Важно! С бутон Анулиране всички счетоводни операции към документа се записват с датата, избрана в поле Дата. Изключение се прави във фактура покупка и известията към нея, ако се попълни поле Счетоводна дата в екрана с Настройки към документа преди избор на бутон Анулиране. Ако в поле Счетоводна дата е попълнена дата, то документът ще се запише с датата, която е попълнена в поле Дата , в дневника за покупки ще постъпи с датата, която е попълнена в поле Дата , но всички счетоводни операции към документа ще се запишат с датата, която е попълнена в поле Счетоводна дата.

Ако е нужно всички счетоводни операции (във фактури за продажба и известията към тях) или част от тях (във фактури за продажба, фактури за покупка и известията към тях) да се запишат с различна дата от датата на анулираните фактури и известия, тогава е необходимо да се запишат два отделни документа.

Пример: Фактура продажба с дата 30.12.2022 г. се анулира в м. Януари 2023 г. като е необходимо анулираната фактура да постъпи със същия номер и дата в дневник за продажбите за м. Януари 2023 г. и счетоводните операции да се запишат с дата 30.01.2023 г.

Необходимо е да се запишат:

 • Фактура продажба - отваря се шаблонът на фактурата и се въвеждат същите данни като данните във фактурата, която ще се анулира като стойностите са с отрицателен знак. В поле Месец ДДС се избира Януари 2023. В настройки в празното поле до поле Тип на док. се въвежда друг тип на документа, различен от типа на документа, който ще се анулира - напр. -ФЕА/-ФЕ1/-ФЕ2 и т.н. Изтриват се счетоводните операции под бланката на документа и той се записва;

 • Мемориален ордер (с тип МО и файл typeOperations.pm ) - с този документ се записват счетоводните операции с отрицателни стойности с дата 30.01.2023 г.

Протокол за анулиране

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност , когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа :

 • основанието за анулирането;
 • номера и датата на документа, който се анулира;
 • номера и датата на издадения нов документ;
 • подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

Протоколът по чл. 116, ал. 4 се съхранява от издателя и от получателя. Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя.

В счетоводен софтуер Плюс Минус в екран Документи се добавя Протокол за анулиране с тип ПA и файл protocoles3.pm.

Протоколът за анулиране не се включва в дневниците по ДДС. При запис на протокола не се записват счетоводните операции към него. Той може да се разпечата от бутон Печат.

Подробно описание на работата с документите може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.

Анулиране на фактури и известия към тях

Анулиране на документ в данъчния период, в който е издаден

Анулиране на документ след данъчния период, в който е издаден

Протокол за анулиране