Публикувано на: 2011-09-26

Изискванията към записите при анулиране на документ са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. При анулиране на документ (фактура или известие към фактура) с помощта на счетоводен софтуер Плюс Минус, е необходимо да се изпълнят следните действия:

При положение, че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в който е издаден, трябва да се запомни с нулеви стойности. За целта преди запис на документа в Плюс Минус с клавиш F8, се изключва отметката Проверка преди запомняне. В резултат, документа ще се отрази в дневника за продажбите на издателя, но полетата, описващи стойност, ще са празни (няма да са попълнени). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя. При положение, че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, е необходимо да се изпълнят следните действия: 1. Избира се от менюто Операции/Осчетоводени документи. 2. Отваря се документа, който ще се анулира /чрез двукратно щракване с мишката върху номера на документа, или като се маркира документа и се избере бутон Отвори…/. 3. В поле „Месец“, се въвежда месеца, през който се анулира документа /месеца, в който да се отрази в дневник за продажбите на издателя и съответно в дневник за покупките на получателя на фактурата/. 4. Избира се бутон Анулиране. В резултат на извършените действия, в Плюс Минус се запомня документ с тип +ФЕА или -ФЕА, в зависимост от това дали се анулират покупни или продажни документи. Документите са със същите стойности, но противоположни по знак на стойностите в оригиналния документ, който се анулира. 5. Избира се от менюто Сервиз/Настройка на параметрите. В новоотворилия се екран се избира областта „Документи и отчети“ и в поле „Дневник на покупките:“ се добавя тип +ФЕА, а в „Дневник на продажбите:“ -ФЕА. В резултат, документа с тип -ФЕА ще се отрази в дневника за продажбите на издателя, като в полетата, описващи стойности, ще се попълнят стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника за продажбите, но с противоположен знак, а документа с тип +ФЕА ще се отрази в дневника за покупки на получателя, като полетата, описващи стойонсти също ще са равни по размер, но противоположни по знак на оригиналния запис в дневника за покупките.

Не могат да се анулират вече анулирани документи.

Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи. Съгласно чл. 116, ал. 4, издателя трябва да състави Протокол, който се съхранява от двете страни /издател и получател/. За тази цел в Плюс Минус се въвежда документ Протокол за анулиране с тип –П и име на файла ProtokolES3.xls. Документа не се отразява в дневниците по ДДС.

Прочетете интересна информация за нашата CRM система