Автоматично изпращане на фишове за заплати по имейл

В софтуер за заплати Плюс Минус има възможност за автоматично изпращане фишовете за заплати на служителите по имейл.

Публикувано на: 2023-09-11

Фишовете за заплати са документи, които съдържат данни за месечните трудови възнаграждения и удръжките от тях на всеки служител в едно предприятие.

С развитието на технологиите и увеличаването на персонала на фирмите, все по-често в практиката се налага фишовете за заплати да се изпращат по електронен път.

В софтуер за заплати Плюс Минус има опция за тяхното автоматично изпращане по имейл.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

За да могат да се изпращат автоматично фишовете за заплати на служителите по имейл е необходимо да са изпълнени следните стъпки:

  1. Да се въведат данни за имейла, от който ще се изпращат фишовете - въвеждат се в Сервиз / Настройки / Email. В полета Server и Port се въвеждат сървърът и портът на e-mail адреса, от който ще се изпращат данни от програмата. В поле Connection security се избира сертификатът за сигурност, необходим за изпращане на данни. В полета Username и From се въвежда e-mail адресът, от който ще се изпращат данни през програмата. В поле Password се въвежда паролата на e-mail адресът, от който ще се изпращат данни.

_ Примерни настройки: _

Server: smtp.abv.bg

Port: 465

Connection security: SSL/TLS

Username: name@abv.bg

Password: KLmsrppwe12

From: name@abv.bg

  1. Да се въведат имейлите на служителите , на които да се изпращат фишовете - в допълнителните параметри на личните картони на служителите трябва да се попълни поле E-mail.

  2. Да се начислят / запишат заплатите – за служителите, за които ще се генерира и изпраща фиш трябва да е начислена / записана заплатата за конкретния месец.

  3. Да се изведат Фишове за заплати – извеждат се от Справки/ Начислени възнаграждения на персонала / Фишове за заплати. Те могат да бъдат изведени за цялата фирма, за избран отдел или за текущия служител , може да се извършат настройки и на други данни преди извеждане.

За да се изпратят автоматично фишовете по имейл трябва:

  • да се включи отметка Автоматичен експорт в PDF по служители ;

  • да се включи новопоявилата се отметка Автоматично разпращане по e-mail ;

  • появява се меню Настройка на съобщение – може да се отвори, за да се направят и настройки за тема и съдържание на съобщението, но те не са задължителни;

  • бутон Изведи – след избор програмата извежда съобщение, че са изпратени фишовете и какъв е техният брой. Съобщението може да съдържа и текст, че не е извършено разпращане за лица от списъка / няма намерени данни за експорт, в случай че за тях не е попълнено поле e-mail в картоните.

Фишовете се запазват и във файл с формат pdf в инсталационната папка на програмата в подпапка exports / payslips / папка yyyymm_булстат на фирмата.

Фишовете, които се запазват в подпапката на програмата и се разпращат по имейл са заключени документи с цел защита на личните данни. Фишът може да бъде отключен като паролата е ЕГН-то на лицето, на което е издаден.

Подробно описание на работата с документите и операциите може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.