Публикувано на: 2011-06-06

От тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите, а не както до сега задължението беше на  наемодатели.

С промените в ЗДДФЛ, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, който заплащат на наемодателите. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

За справка чл. 44 от ЗДДФЛ

(4) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането ву. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 21 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

(5) В случаите по алинея 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата / датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се предоставя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данък (6) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65-68.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължен да издаде на своя хазяин и сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Често задавани въпроси, свързани с определянето и внасянето на авансовия данък върху изплатени на физически лица доходи от наем или от друго възмездно предоставяне, за ползване на права или имущество, когато платци на тези доходи са предприятия или самоосигуряващи се лицам:

1. Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице - наемодател?

Отговор: Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице платец на този доход. В случай, че платец на дохода е физическо лице, задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем.

2. В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доход от наем има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?

Отговор: Как да определим и внесем авансовия данък за доходите от наем се определя от предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода и се удържа при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

3. Приспадат ли се 10 % нормативно признати разходи от платения наем, преди да бъде определен и удържан авансовият данък от платеца на дохода?

Отговор: Да. Придобитият доход се намалява с 10 % нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10 % процента данък.

4. В случай, че получателят на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, следва ли да се удържа данък от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доход от наем?

Отговор: Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представило пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа, след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.

5. Къде трябва да се внесе данъкът?

Отговор: Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

6. По какъв код за вид плащане следва да се преведа данъка от платеца на дохода?

Отговор: В платежното нареждане се записва код за вид плащане – 11 12 13 - Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.

7. Ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, може ли удържаният данък да бъде преведен в едно платежно нареждане?

Отговор: Да. Не е необходимо в платежното нареждане да се посочват идентификационни данни за получателя на доходите от наем. Това на практика се извършва в годишен аспект - при подаването от платеца на справката за изплатени доходи на физическите лица по чл. 73 от ЗДДФЛ.

8. Какъв документ трябва да се издаде от платеца на дохода за удържания данък?

Отговор: Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които се предоставят на лицето, придобило дохода от наем.

9. Ако наемодателят е самоосигуряващо се лице, следва ли да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице?

Отговор: Документ по реда на чл. 9 от ЗДДФЛ не се издава. Единствено платецът на дохода е задължен да издаде сметка за изплатени суми и служебна бележка.

Прочетете повече за нашия софтуер за заплати Плюс Минус.