Публикувано на: 2011-06-02

Съгласно ЗКПО всички данъчно задължени лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък. Изключение праят:

-  данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.

- новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

1. Месечните авансови вноски-  правят се  от данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година по следната формула:

АВМЕСЕЧНА = ((ДП x к)/12) x ДС, където:

АВМЕСЕЧНА е месечната авансова вноска;

ДП е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март) или декларираната данъчна печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 април до 31 декември);

к е коефициентът, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година, утвърден със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

ДС е данъчната ставка на корпоративния данък.

Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, месечната авансова вноска за април се определя, като месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, се увеличава със сумата, определена по следната формула:

А = 3 x (АВ2 - АВ1),

където:

А е сумата на увеличението;

АВ1 - месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март

АВ2 - месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември

По този ред се определя и месечната авансова вноска за април в случаите, когато данъчно задълженото лице:

1. е учредено през предходната година, или

2. е формирало данъчна загуба за годината преди предходната, или

3. не е формирало данъчен финансов резултат за годината преди предходната.

Когато данъчната печалба за годината преди предходната, превишава данъчната печалба за предходната година, месечната авансова вноска за април се определя, като месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, се намалява със сумата, определена по следната формула:

Б = 3 x (АВ1 - АВ2),

където:

Б е сумата на намалението;

АВ1 - месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март

АВ2 - месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември

Когато сумата на намалението превишава месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември, месечната авансова вноска за април е нула, а превишението се приспада от следващите месечни авансови вноски за текущата година при определяне на техния размер.

Месечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

2. Тримесечните авансови вноски -  правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:

АВТРИМЕСЕЧНА = ДП x ДС - АВВНЕСЕНИ,

където:

АВТРИМЕСЕЧНА е тримесечната авансова вноска;

ДП е данъчната печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска;

ДС е данъчната ставка на корпоративния данък;

АВВНЕСЕНИ са внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска.

Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска

3. Декларация за намаляване на авансовите вноски

Данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък.Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.

Когато данъчно задълженото лице е намалило авансовите си вноски и дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 10 на сто дължимите авансови вноски за съответната година, се дължи лихва.

Сумата, върху която се дължи лихва се определя като разлика между дължимия годишен корпоративен данък и дължимите авансови вноски за годината. Лихвата  за съответната авансова вноска се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от датата, на която авансовата вноска е станала изискуема, до датата на внасяне на годишния корпоративен данък или датата на подаване на годишната данъчна декларация в случаите, когато данък за внасяне не се дължи, но не по-късно от 31 март на следващата година.

4. Преотстъпване на авансови вноски

Съгл. чл. 91 от ЗКПО на данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.

5. Деклариране на корпоративен данък

Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.

Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:

1. не са извършвали дейност през годината

2.не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

Данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.Данъчно задължените лица прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това не се отнася за печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане “освобождаване с прогресия”.

6. Внасяне на данъка

Данъчно задължените лица внасят корпоративния данък за съответната година в срок до 31 март на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година. Надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Когато след подаването на годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви.

счетоводен софтуер Плюс Минус