Всички въпроси
Мога ли да разпечатам само избрани платежни нареждания за соц... Въпрос на Плюс Минус 682 видян
Как да попълня банковата сметка на фирмата в платежните нареж... Въпрос на Плюс Минус 724 видян
Мога ли да изведа от Плюс минус платежни нареждания за социал... Въпрос на Плюс Минус 781 видян
Имам фирма, която извършва повече от една дейност. Как да отр... Въпрос на Плюс Минус 1004 видян КИД
Как в Плюс минус да изведа само счетоводен баланс, без да ста... Въпрос на Плюс Минус 716 видян баланс
Мога ли да запиша структурата на отделите в ТРЗ във файл, и п... Въпрос на Плюс Минус 876 видян отдели
Защо не се попълва процента за ТЗПБ във фишовете на служителите? Въпрос на Плюс Минус 832 видян
В Счетоводния амортизационен план сумите на амортизациите са ... Въпрос на Плюс Минус 930 видян
Как се отразява промяна в данъчната стойност на дълготраен актив? Въпрос на Плюс Минус 737 видян
Има ли възможност програмата да начислява амортизации по нели... Въпрос на Плюс Минус 1163 видян амортизации, нелинеен