чл.222, ал.1 КТ Въпрос на 1225 видян

Как да начисля обезщетението по чл.222 от КТ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-08-09 6 - Беше ли полезен отговорът?
1. Необходимо е лицето да се клонира. Тази операция автоматично слага дата на напускане в картона на лицето, т.е. не трябва да има дата в поле Напуснал. Маркира се картона и се избира Операции/Клониране на служител. В поле Дата на промяната се задава първият ден от периода, за който се дължи обезщетението
2. При клониране на служител автоматично се създава още един картон. Отстрани в дървото с персонал новият картон няма разширение с датата на клониране след името. В този картон се сменя видът осигурен на 27, изтрива се заплатата и осиг. сума (мин. ОД), ако има записани такива. За дата на напускане се задава последният ден от периода, за който се дължи обезщетението
3. Маркира се картонът с вид осиг. 27 и се влиза в Операции/Обезщетения по КТ. На въпроса за обединяване на данни по ЕГН се отговаря с ОК. Извежда се прозорец с двата картона на лицето. Трябва да има включени отметки и за двата картона и се натиска Избор. От падащото меню се избира Обезщетение по чл.. 222, ал. 1 и се натиска Добави. Въвежда се периодът, за който се дължи обезщетението и се натиска бутон TAB от клавиатурата. Програмата автоматично пресмята сумата на обезщетението. Натиска се бутон Запиши
4. Сумата на обезщетението се отразява по перо 124 в екран Заплати. Тук е необходимо също да се натисне бутон Запиши, за да се отразят начислените суми във ведомостта и в Декл. 1
5. Декл. 1 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на обезщетението. При генериране на Декл. 6 за осигуровки за този вид осигурен има отделен вид плащане – Дължими вноски съгл. Чл. 9 ал. 3, т. 5 КСО /вид осиг. 27/

Добави отговор