съкращение Въпрос на Aнтоанета 1489 видян

здравейте.обръщам се към вас за помощ.Другият месец трябва да се върна на работа,но работодателят не може да ми осигури работа на редовна смяна.Аз съм майка на 2г.9м.дете и не мога да ходя на смени,а и не искам да се връщам там искам да напусна, защото е намелен обема на работа.Той ми каза че ще ми пусне предизвестие и след това ще ми даде заповед за съкаращение.Питам когато ме съкрати мога ли да отида на борсата в срок зависещ от стажа ако не как да постъпя, какви обещетения ми дължи,по кой член трябва да ме съкрати.

1 Отговора

user-photo
scarletrumy на 2012-08-26 5 - Беше ли полезен отговорът?
Вероятно работодателя Ви първо ще Ви предложи прекратяване на трудовият договор на основание чл. 325, т. 1 от КТ, като трудовия договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. Волеизявленията на страните се правят в писмена форма. При прекратяване на договора на основание чл.325, т.1 от КТ Вие не се ползвате със закрила по чл.333 от КТ.

Ако не се съгласите да прекратите договора по взаимно съгласие, чл.333 от КТ Ви дава закрилата при уволнение в определени случаи. Съгласно чл.333, ал. 1, т. 1 от КТ работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст, може да бъде уволнена само с предварително разрешение на инспекцията по труда, когато уволнението е на някое от посочените в разпоредбата основания. Тъй като съкращаване на щата е на основание по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ което е измежду посочените основания, то това означава, че работодателят Ви преди да е връчил предизвестието Ви за прекратяване на трудовия договор е необходимо да е получил предварително разрешение на инспекцията по труда. Все пак първо трябва да се види основанието за прекратяване на трудовия договор.
Разрешение от инспекцията по труда е индивидуален акт, от това което съм чувал не се взима лесно. Ако не се съгласите да подпишете по взаимно съгласие, работодателя трябва да търси друго основание за прекратяване на трудовия договор или да Ви преназначи на длъжност за която отговаряте.

Ако Ви прекратят трудовия договор на основание чл. 328, ал.1, т.2 КТ без предварително разрешение на инспекцията по труда това е незаконосъобразно и Вие можете да обжалвате заповедта за прекратяване на трудовия договор пред съда в 2-месечен срок, считано от датата на “уволнението”(чл.358, ал.1 т.2 и ал.2, т.1). Следва да имате предвид, че Съгласно чл. 344, ал.3 в случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Ако работодателя Ви има предварително разрешение на инспекцията по труда Ви дължи обезщетение:
Първо, според чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване в щата, намаляване обема на работа, в размер на брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от един месец. Ако в този срок Вие постъпите на работа с по-ниско трудово възнаграждение, имате право на разликата за същия срок.
Второ, в този случаи работодателят е длъжен да Ви връчи писмено предизвестие, преди да издаде акт за прекратяване на трудовия договор, ако работодателят не го спази, Ви дължи и обезщетение за срока на неспазеното предизвестие.
Трето, Ако имате неползван платен годишен отпуск (а със сигурност имате такъв за периода по време на майчинството 2 години), работодателят ви дължи обезщетение и за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж (чл. 224 от КТ).

Най-общо за тези обезщетения Ви дължат 4 възнаграждения. Така, че това което Ви предлагат Ви се полага по закон (стига предложението да не е за плюс 4 възнаграждения над тези).

Не на последно място много по-неизгодно ще Ви е по отношение на получаването на обезщетение за безработица, ако имате право на такова, и ако подпишете по взаимно съгласие.

Добави отговор