преференции за доброволно пенсионно осигуряване Въпрос на 491 видян

Работник чрез работодател се осигурява  в доброволен пенсионен фонд с лични вноски.Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените  през месеца чрез работодателя лични вноски в общ размер до 10% от месечната данъчна основа (чл.19 ал.1 и 2 от ЗДДФЛ).Къде в програмата се отразява това намаляване? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-11-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Използва се перо 225 Доброволно пенсионно осигуряване и сумата по това перо намалява данъчната основа с до 10% от месечната данъчна основа съгл. ЗДДФЛ.

Добави отговор