Трудоустроен служител Въпрос на МТСП 3063 видян

Трябва ли да се иска разрешение от Инспекцията по труда, за да се освободи служител, който е трудоустроен и за него няма подходяща работа във фирмата? Необходимо ли е да се спазва едномесечно предизвестие и дължи ли му обезщетение?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2012-07-10 8 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Това заболяване трябва да е установено със заключение на здравните органи – лекуващият лекар, ЛКК или ТЕЛК. Прекратяването на това основание е по инициатива на работника/служителя и няма законово изискване за работодателя да иска разрешение от инспекцията по труда. Друго правно основание е предвидено в чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, съгласно който трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание е необходимо служителят да има експертно решение на ТЕЛК. Не е необходимо да се иска разрешение от инспекцията по труда. Според чл. 222, ал. 2 КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Лицето има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

Добави отговор