Трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от КТ и защита при бременност Въпрос на ГИТ 1936 видян

Назначена съм на работа на трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от Кодекса на труда. Забременях и работодателят реши да прекрати трудовия ми договор на основание чл. 71 ал. 1 КТ. Имам ли закрила при уволнение, тъй като съм бременна?

1 Отговора

user-photo
ГИТ на 2011-06-17 6 - Беше ли полезен отговорът?
Бременните и майките с деца до 3 годишна възраст се ползват със специална закрила при уволнение в изрично посочените в закона случаи, когато се прекратява трудовия договор поради:
- закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
- при намаляване на обема на работата;
- при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
- при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговоря на тях;
- при дисциплинарно уволнение.
Работничка или служителка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена само при закриване на цялото предприятие.
Когато работодателят реши да прекрати трудовия договор на бременна работничка или служителка на някое от основанията, посочени в разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда, той е длъжен преди да пристъпи към уволнението да поиска и да получи разрешение от инспекцията по труда за прекратяването на трудовото правоотношение.
В случай, че работодателят прекрати трудовия договор на ползващата се със закрила работничка или служителка без предварителното разрешение на инспекцията по труда, при оспорване на заповедта по съдебен ред, съдът ще я възстанови на работа, без да разглежда спора по същество.
Във Вашия случай, работодателят е прекратил трудовия Ви договор на такова основание, което не е сред изрично изброените в закона и не можете да ползвате специалната закрила при уволнение. Трудовият Ви договор е бил със срок за изпитване. Този вид договор може да бъде прекратен до изтичане на срока му без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен срока за изпитване.

Добави отговор