Срочен трудов договор и ДС за удължаването му Въпрос на Mila 2711 видян

При срочен трудов договор - 3 месечен , работника и работодателя са се споразумяли да удължат срока му с още 6 месеца.Какво допълнително споразумение да издам и подава ли се в НАП?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-03-28 4 - Беше ли полезен отговорът?
При промяна на срока или длъжността задължително се подава Уведомление съгласно чл.62 от КТ. във Вашия случай е ДС за промяна на срока.

Обърнете внимание на ал.4 от чл.68 от КТ:
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Добави отговор