Смяна на длъжността на лице връщащо се на работа, след отпуск за гледане на дете Въпрос на МТСП 1408 видян

Има ли право работодател да промени работното място, с друго, нямащо нищо общо със старата длъжност на майка която се връща от майчинство с промяна в длъжностната характеристика за образование висше? Лицето в момента е студент втора година.

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-08 2 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга равностойна на нея и да се възползва от всяко подобряване на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск.
Съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за защита от дискриминация след завръщане от отпуск в случаите по чл. 13, ал. 3, при наличие на индексиране на заплатите на работниците и служителите, трудовото възнаграждение на лицето, ползвало отпуска, се индексира със съответния на останалите работници и служители процент.
Съгласно чл. 40 от Закона за защита от дискриминация Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането, като тя има правомощията да се произнася по постъпили до нея жалби или сигнали.

Добави отговор