Самоосигуряващо се лице и застрахователен агент едновременно Въпрос на НАП 2348 видян

Самоосигуряващо се лице,  осигуряващо се върху 420лв. Възнамерява да станете застрахователен агент като физическо лице.

Въпросите

1. Като застрахователен агент – физическо лице следва ли да се осигурявате допълнително върху още 420 лв.?

2. Върху каква сума следва да се осигурявате като съдружник в ДЗЗД и върху каква като застрахователен агент?

1 Отговора

user-photo
НАП на 2011-07-25 10 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.3, т.1 и 2 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност както и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества (ДЗЗД). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) за лица, упражняващи свободна професия, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт: нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) и други.
Съгласно чл. 164, ал. 1 от КЗ застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.
В чл. 165, ал. 2 от същия кодекс е посочено, че упражняването на дейност като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия.
От изложеното следва, че лицата, които упражняват дейност като застрахователен агент по чл. 164, ал. 1 от КЗ, се обхващат от определението за „лица, упражняващи свободна професия”, изведено в чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧ.
Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧ). Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл. 1, ал. 2 от същата наредба).
Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, включително упражняващите свободна професия, са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 7от КСО).
Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.1, т.2, б. „а” , т.4 и ал.2 от ЗБДОО за 2011г. за Вас като самоосигуряващо се лице за 2011г. минималния осигурителен доход е в размер на 420 лв., а максималния - 2000 лв.
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето (чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ).
Следователно ако започнете да упражнявате дейност като застрахователен агент – физическо лице и продължите да сте съдружник в ДЗЗД, следва по Ваш избор да внасяте авансовите си осигурителни вноски на едно от основанията. Дохода върху, който следва да внасяте осигурителните вноски е между 420лв. и 2000лв.

Добави отговор