Протоколите в Плюс Минус 6 и тяхното приложение Въпрос на Плюс Минус 1563 видян

Кои са най-често използваните протоколи в Плюс Минус 6 и какво е тяхното приложение?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-20 2 - Беше ли полезен отговорът?
В Плюс Минус 6 се използват следните протоколи:
Протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС (тип –П и файл ProtokolES1.xls) – използва се за начисляване или неначисляване на данък от лицето в редица случаи предвидени в ЗДДС и ППЗДДС. Един от случаите, в които се използва протокола е за самоначисляване на данък при Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП);
Протокол корекция на ДК по чл. 78, ал.4 от ЗДДС (тип – П и файл Protokol78.xls) - протокола се използва при корекция на ползвания ДК по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС;
Протокол корекция на ДК по чл. 79 от ЗДДС (тип – П и файл Protokol79.xls) - използва се за корекция на ползвания ДК по чл. 79, 79а и 79б от ЗДДС;
Протокол корекция от ЗДДС (тип –П и файл Protokol82.xls) - използва се за корекция на ползвания ДК по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС, във връзка с чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС;
Протокол лични нужди (тип –ПЛН и файл PrtlLN.xls) – използва се осчетоводяване на протокол за начислен ДДС за доставки на стоки или услуги за лични нужди;
Протокол по чл. 90 от ЗДДС (тип –П и файл Protokol90.xls) – използва за осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС за извършените доставки от дилърите на стоки втора употреба;
Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (тип –П и файл PrtlHrB.xls) – използва се документиране безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. Документът постъпва в Дневник Продажби с попълнени колони до 9 включително и колона 11;
Протокол – опис по чл. 111 от ЗДДС (тип –ПО и файл Protokol111.xls) – използва се за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111 ЗДДС за наличните активи към датата на дерегистрация;
Протокол за получаване на стоки без документ (тип ПП, Prtl7.xls) – използва се осчетоводяване на покупка на стоки от частни лица, за които няма издаден документ. Например при покупка на стоки при публична продан от частен съдебен изпълнител;
Протокол за анулиране (тип –П и файл ProtokolES3.xls) – документът се използва за разпечатване на Протокол за анулиране. Той има информативен характер и не се включва в дневниците по ДДС;
Протокол за отчитане на обща туристическа услуга (тип –П и файл ProtokolTur.xls) – използва се за осчетоводяване на протокол за туристическа услуга;
Протокол –касова отчетност – изискуем данък (тип –ПМКО и файл ProtokolmKO.xls) – използва се от доставчик регистриран по режим Касова отчетност за документиране размера на изискуемия ДДС;
Протокол – касова отчетност –данъчен кредит (тип -ППКО и файл ProtokolpKO.xls) - използва се от получател регистриран или не по режим Касова отчетност на стоки от доставчик регистриран или не по режим Касова отчетност за документиране размера на данъчния кредит;
Протокол продажба на самолетни билети (тип –ПСБ, ProtokolSMB.xls) – използва се за начисляване на данъка от туроператор при доставка на обща туристическа услуга. Документът се включва в Дневник продажби;
Протокол продажба на самолетни билети (тип –ПСБ, ProtokolSMB1.xls) - използва се за осчетоводяване на продажба на самолетни билети;
Протокол покупка на самолетни билети (тип +ПСБ, PrtlSBp.xls) – документът се използва за осчетоводяване на покупката на самолетни билети. Протокола се отразява автоматично в Дневник Покупки в колона Без право на данъчен кредит;
За да се използват протоколите е необходимо да се добавят в екран Документи (F4) със съответния тип и файл.
Подробна информация за работа с протоколите може да бъде намерена в помощната информация към тях.

Добави отговор