Промяна длъжността на служител Въпрос на МТСП 3068 видян

С допълнително споразумение е променена длъжността служител. Следва ли да се преизчислява признатия му към датата на подписване на трудовия договор, трудов стаж и професионален опит при други работодатели или той се запазва такъв, какъвто е?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2012-07-10 4 - Беше ли полезен отговорът?
В чл. 12, ал. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
Според ал. 5 на чл. 12 условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
В случай, че са спазени разпоредбите на наредбата, от промяната на длъжността не следва промяна на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Добави отговор