Прекъсване майчинство, връщане на работа и отново излизане в майчинство Въпрос на МТСП 7335 видян

 Може ли след прекъсване на майчинство и връщане на работа, отново да се излезе в майчинство до 2години?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 23 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл.163, ал.1 от КТ, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.
В чл.45, ал.1, т.1 и т.2 от посочената по-горе наредба е предвидено, че отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва, както следва:
1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността , приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.), а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и акта за предаване на детето за осиновяване;
2. в размер на остатъка до 315 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 - за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.След изтичане на 135-те дни можете да прекъснете ползването на този вид отпуск и да се върнете на работа. Няма пречка в по-късен момент отново да продължите да ползвате отпуск по чл. 163, както и отпуск по чл. 164 от КТ – за отглеждане на дете до навършване на 2-год. му възраст.

Добави отговор