Отписан актив в ГДД Въпрос на Мария Колева 3610 видян

Актив е продаден на 17.12.2014г. Съответно съгласно НСС се начисляват счетоводни амортизации за цялата 2014г. и се спира начисляването на счет. амортизации от 01.01.2015г. От ДАП активът се отписва от 01.12.2014г. и съответно дан.амортизации се начисляват до 01.12.2014г.

Активът е изписан чрез операцията Дълготрайни активи-Изписване и в счетоводните параметри в Картон ДА се е отбелязала автоматично дата 17.12.2014г. за Отписан дата.

В Картон ДА в Отписан дата от ДАП е попълнена ръчно датата на отписване от ДАП- 01.12.2014г.

Проблемът е, че в ГДД в Амортизации не се попълва автоматично Счетоводна балансова с-т на отписани активи от ДАП с шифър 8020. Останалите показатели - Годишни счетоводни разходи за амортизации, Счетоводна балансова с-т на отписани активи от САП и Годишни данъчни разходи за амортизации са коректно автоматично попълнени, а също така е попълнена автоматично и Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (по категории активи). Съответно не се попълва и на стр.3 в таблицата за ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ полето "Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)" с шифър 8020.

Освен това забелязвам, че в Картон ДА не е попълнена автоматично и Дата на прекратяване на дан. ам. (която според помощната Ви информация - "пресмята се автоматично в зависимост от данъчния срок. На тази дата актива се амортизира напълно за данъчни цели и се отписва от ДАП. За активите от 6-та категория този параметър се определя от данъчната амортизационна норма." )

Какво трябва да се направи, за да се попълни автоматично Дата на прекратяване на дан. ам. в Картон ДА и в ГДД полетата за стойността на отписаните активи от данъчния амортизационен план (в стр.3 и в Амортизации)?

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-03-04 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се попълни автоматично шифър 8020, е необходимо да се запише справката за Данъчен амортизационен план.
Справката се стартира от Отчети/Дълготрайни активи/Данъчен амортизационен план. Преди да се запише отметката Извеждане на нулева данъчна стойност за отписаните активи трябва да бъде размаркирана.

Добави отговор