Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2598 видян

Безработна съм и получавам обещетение от бюрото по труда. Предлагат ми работа като продавач в квартален магазин, но само за 1-2 часа на ден, във върховите моменти на деня. Как трябва да бъда назначена на граждански договор ли или на договор под друга форма, но да не загубя правата си в бюрото по труда?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-07-25 4 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови отношения. Следователно предмет на трудовия договор е самият жив труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. Трудовото ни законодателство предвижда ограничения при сключването на трудови договор- основен и допълнителни. Следва да се има предвид, че разликата между трудов и граждански договор е определена с тълкувателно решение № 86 от 27. 02. 1985 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния съд. Разграничението е в зависимост от предмета на сключения договор. Ако между гражданскоправните субекти се уговори престиране на определен трудов резултат /овеществен труд/, сключеният договор не е трудов, а граждански, чиято правна регламентация е в Закона за задълженията и договорите. Когато предметът на сключения договор е престиране на работна сила и са изпълнени следните условия: 1. работникът или служителят има определено работно време, работно място и трудово възнаграждение; 2. работата се извършва чрез личния труд на работника или служителя; работата, която се извършва е свързана с предмета на дейност на възложителя; 3. работникът или служителят изпълнява указанията на работодателя за това кога, къде и как да работи; 4. работата се извършва съгласно реда и последователността, определени от работодателя, е налице трудово правоотношение (трудов договор), което се урежда по Кодекса на труда. В чл. 54д от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4. За повече информация по този въпрос следва да се обърнете към съответното бюро по труда.

Добави отговор