Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 1987 видян

Ползвам отпуск по чл. 163 от КТ. и получавам обезщетение по чл.50 от КСО за бременност и раждане. Мога ли да работя по време на този отпуск по граждански договор и това ще се отрази ли на получаваното от мен обезщетение по КСО?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-07-25 5 - Беше ли полезен отговорът?
На основание разпоредбата на чл.49, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от дванадесет календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната и се определя по реда на чл.41, ал.2-5 от КСО. От горното следва, че при определяне размера на обезщетението за бременност и раждане се взема предвид дохода, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, а такива не се дължат в случаите, когато се полага труд без трудово правоотношение /по т.нар. „граждански договор”/, поради което тези суми не е възможно да бъдат взети предвид при определяне размера на паричното Ви обезщетение за бременност и раждане. Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 4 от КСО, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, обезщетението за бременност и раждане по чл. 50, ал. 1 се прекратява от следващия ден. Случаите, в които лицето полага труд без трудово правоотношение не попадат в хипотезата на тази разпоредба, поради което обезщетението за бременност и раждане продължава да се изплаща.

Добави отговор