Няколко трудови договора на осн. чл. 68, ал.1 КТ Въпрос на МТСП 3445 видян

Може ли по желание на работника / с изрично подадена молба от него/ да се подписват последователно няколко трудови договора с правно основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ-за една и съща длъжност.Може ли по желание на работника / с изрично подадена молба от него/ да се подписват последователно няколко трудови договора с правно основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ-за една и съща длъжност.

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 6 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 68, ал.4 от Кодекса на труда КТ) по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Определение на понятието изключение се съдържа в §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на КТ. Според посочения текст „изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.

Добави отговор