Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 1641 видян

Получена е фактура покупка на стойност 1200 лв., но е надплатена, като стойността на извършеното плащане по банков път е 2000лв. Получена е втора фактура от същия доставчик на стойност 3600лв. Как да ги отразя в програмата?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-16 2 - Беше ли полезен отговорът?
Въвежда се първата фактура със стойност 1200лв. с вид плащане По сметка. Стартират се банкови операции. Избира се банковата сметка, вид операция – Банка плащане по фактура, доставчика и се натиска бутон Неплатени документи. Фактурата се маркира, в поле Остатък за плащане се записва 2000 (тази сума се пренася автоматично в поле Плащане) и се натиска бутон Избор. Банковото бордеро се записва от бутон Запиши операциите. В осчетоводени документи на реда с фактурата в колона Платено е отразена сумата от 2000лв.
Въвежда се втората фактура с вид плащане По сметка на стойност 3600. Стартират се банкови операции и отново се задават: банкова сметка, вид операция - Банка плащане по фактура, доставчика и се избира бутон Неплатени документи. Извеждат се двата документа – надплатения със стойност в поле Остатък за плащане -800 и новата със стойност 3600. В поле Плащане е пресметната разликата между двете фактури 2800 (3600-800). Маркират се двете фактури и се натиска бутон Избор. Банковото бордеро се записва. В осчетоводени документи на реда срещу първата фактура е отразена сума 1200, а на реда срещу втората 3600.
user-photo
на 2017-07-18 0 - Беше ли полезен отговорът?
Нека да направим "заКачката" по реална/интересна "Как ще може да се осчетоводи "връщане" на превод"

- ние сме превели погрешно по-голяма сума и доставчика любезно ни я връща?

- Надплатена е сума от клиент, която връщаме по банка?

- Получили сме (превели сме) сума от/на контрагент без налично задължение и тя се връща
user-photo
Плюс Минус на 2017-07-19 2 - Беше ли полезен отговорът?
За осчетоводяване на надплатента сума към доставчик:
- Стартира се меню Операции / Банкови операции и в поле Банкова сметка (водеща) се избира аналитичността на банковата сметка;
- За вид операция се избира Банка плащане по фактура и в поле Аналитичен признак се избира доставчика;
- Натиска се бутон Неплатени документи и се маркира надплатената фактура;
- В колона Остатък за плащане се въвежда платената сума и се натиска бутон Избор;
- Операцията се записва с избор на бутон Запиши Операциите.
За осчетоводяване на върната от доставчик сума:
- Стартира се меню Операции / Банкови операции и в поле Банкова сметка (водеща) се избира аналитичността на банковата сметка;
- За вид операция се избира Банка плащане по фактура и в поле Аналитичен признак се избира доставчика;
- Натиска се бутон Неплатени документи, маркира се надплатената фактура и се натиска бутон Избор;
- Операцията се записва с избор на бутон Запиши Операциите.
Аналогично, когато клиент е надплатил по фактура.
За осчетоводяване на получената сума без налично задължение може да се използва Свободна операция.

Добави отговор