Молба за напускане Въпрос на МТСП 1568 видян

Задължителна ли е писмената форма на молбата за напускане или е достатъчно, че работникът е уведомил устно работодателят, че желае да напусне?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2012-07-10 5 - Беше ли полезен отговорът?
Разпоредбата на чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Без предизвестие, в конкретния случай, трудовият договор може да бъде прекратен на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, съгласно който трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. Видно е, че и при двете основания за прекратяване на трудовото правоотношение, е необходимо предложението за прекратяване да бъде изразено писмено.

Добави отговор