ЛИПСВАЩИ ДОКУМЕНТИ Въпрос на 347 видян

ТЪЙ КАТО В ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ДОКУМЕНТИ, ЛИПСВАТ НЯКОЙ КОИТО СМЕ ПОЛЗВАЛИ ПРЕДИ В ПМ 6, НЕ СА БИЛИ СПЕЦИЯЛНО СЪЗДАВАНИ ЗА МЕН, МОЛЯ ПУСНЕТЕ ЕДИН ПОДРОБЕН СПИСЪК НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ КОИТО МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАДАТ В ПРОГРАМАТА, ЗАЕДНО С НОВИТЕ РАЗШИРЕНИЯ

9 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-13 4 - Беше ли полезен отговорът?
Фактура покупка тип +ФЕ файл invoicep.pm
Фактура продажба тип -ФЕ файл invoicem.pm
Фактура проформа тип -ФП файл invoiceProf.pm
Касови продажби тип КП файл cashsale.pm
Авансов отчет тип АО файл AvansOtch.pm
Интрастат пристигания тип ПИП файл intrastatIn.pm; intrastatIn.json
Интрастат изпращания тип ПИИ файл intrastatOut.pm; intrastatOut.json
Приходен касов ордер тип ПКО файл pko.pm
Разходен касов ордер тип РКО файл rko.pm
Протокол по чл. 117 тип -П файл protocolES1.pm
Протокол по чл. 78 тип -П файл protocol78.pm
Протокол по чл. 79 тип П79 файл protocol79.pm
Протокол по чл. 82 тип -П файл Protocol82.pm
Протокол по чл. 90 тип -П файл protocol90.pm
Протокол за анулиране тип ПА файл protocolES3.pm
Протокол за изискуемия данък тип -ПМКО файл protocolmKO.pm
Протокол за данъчния кредит тип -ППКО файл protocolpKO.pm
Приемо-предавателен протокол тип -ПП файл ppprotocol.pm
Декларация за съответствие тип -ПС файл certificate.pm
Протокол за прихващане тип ПРИХ файл prihvani.pm
Протокол данък укенд тип –ПЛН файл protocolLN.pm
Мемориален ордер тип МО файл typeOperations.pm
Митническа декларация внос тип МД файл customsDeclarationImport.pm
Коефициент ДДС тип КОЕФ файл vatCoef.pm
Осчетоводяване на заплати тип ЗАП файл payrollAccountingSalaries.pm
Складово искане тип СИ файл sklisk.pm
Заприхождаване на продукция тип ЗП файл zaprprod.pm
Брак тип БР файл brak.pm
Стокова разписка тип СТ файл stokrazp.pm
Складова разписка тип СР файл sklrazp.pm
Заявка входяща тип +З файл requestp.pm
Заявка изходяща тип -З файл requestm.pm
Поръчка тип П файл order.pm
Компенсиране на липси с излишъци СРС файл sklrazps.pm
Вземане стоки на консигнация тип КВ файл consvzem.pm
Връщане взети на консигнация стоки тип ВВК файл consvrv.pm
Плащане на взети на консигнация стоки тип ПВК файл conspayv.pm
Даване стоки на консигнация тип КД файл consdav.pm
Връщане дадени на консигнация стоки тип ВДК файл consvrd.pm
Плащане на дадени на консигнация стоки тип ПДК файл conspayd.pm
Протокол за върнати от клиент стоки тип ПВ файл reclaimp.pm
Протокол за върнати на доставчик стоки тип ПВД файл reclaimm.pm
user-photo
PlaNed на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ех, ако включите този списък в следващата версия на хелпа...
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
В помощната информация са включени най-често използваните документи. В информацията за всеки документ е посочен типа и файла на документа.
user-photo
на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря много за списъка, но аз имах в предвид -ФЕА, така че много моля за още малко помощ
user-photo
Костадин на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
тип +ФЕА файл invoicep.pm
тип -ФЕА файл invoicem.pm
user-photo
на 2020-02-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
В списъка не виждам платежно ареждане и платежно нареждане към бюджет. Опитвах да ги създам, но не ги отваря.Моля за указания!
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Платежно нареждане файл plnar.pm
Платежно нареждане бюджет файл plnarb.pm
user-photo
на 2020-02-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да, точно така ги създавам /с тип ПН и ПНБ/ и не се отваря нито един от двата документа. Къде може да е проблемът?
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да проверите от меню Помощ / За програмата дали работите с последната версия на програмата – от 27.01.2020 и ако датата е различна да изтеглите и инсталирате отново.
Друга причина е, ако в екран Документи в колона Файл пред името на файла има интервал.

Добави отговор