Къде мога да видя списък с всички възможни документи за версия 7? Въпрос на 328 видян

Здравейте, къде се намира списъкът с документите които доддържа версия 7? 
Щеше да е много полезно, ако при натискане на бутона "добави" излиза списък с документите.

1 Отговора

user-photo
на 2020-05-27 6 - Беше ли полезен отговорът?
Всички документи ги има в подпапката на програмата. docs-> _docs.txt


Счетоводство и Склад
--------------------------------------------------------
avansOtch АО - Авансов отчет
automaticOperations - Автоматични операции
bank ББ - Банка
brak БР - Протокол за бракуване
budgetPlan - Бюджет (план)
cashbel КБ - Касова бележка
cashbox - Каса на склада
cashsale КП - Касови продажби
cashsalesr КПСР - Касови продажби за отчитане доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път от доставчици, регистрирани по специалния режим за деклариране на ДДС.
certificate - Декларация за съответствие
checkJournalEntries - Проверка на счетоводни операции
checkPayments - Проверка на плащанията
closingFiscalYear - Приключване на счетоводна година
conspayd ПДК - Плащане за стоки дадени на консигнация
consvzem КВ - Протокол за вземане на консигнация
consvrv ВВК - Връщане взети на консигнация стоки
conspayv ПВК - Плащане за стоки взети на консигнация
consdav КД - Протокол за даване на консигнация
consvrd ВДК - Връщане на дадени на консигнация стоки
customsDeclaration - Митническа декларация
customsDeclarationImport - Митническа декларация внос
dashboard - Табло счeтоводство
fixedАssets - Дълготрайни активи
intrastatIn ПИП - Протокол за пристигания - ИНТРАСТАТ
intrastatOut ПИИ - Протокол за изпращания - ИНТРАСТАТ
invoicep +ФЕ - Фактура покупка
invoicem -ФЕ - Фактура продажба
invoiceProf -ФП - Фактура проформа
linkPayments - Обвързване на платежни документи
lock - Заключване на период
offer ОФ - Оферта
opisDDSReg -ОПА - Опис на наличните активи
order П - Поръчка
pko ПКО - Приходен касов ордер
pokupkoIzplSm -ПИС - Покупко-изплащателна сметка
prihvani ПРИХ - Протокол за прихващане на задължения
ppprotocol -ПП - Приемо-предавателен протокол
protocol78 П78 - Протокол за корекция на данъчен кредит
protocol79 П79 - Протокол за корекция по чл.79, 79а и 79б от ЗДДС
protocol82 П82 - Протокол за корекция на данъчен кредит, чл. 82
protocol90 П90 - Протокол чл. 90
protocolES1 -П - Протокол чл. 117
protocoles3 - Протокол за анулиране

protocolForArrivalAl6 ПЗП - Протокол за пристигане до складодържател
protocolForSendingAl5 ПЗИ - Протокол за изпращане до складодържател
exportForAl5And6.pm - Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 113г ал.1 и 2 от ППЗДДС

protocolLN -ПЛН - Протокола за начислен данък за доставка на стоки и услуги за лични нужди
protocolMKO - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в , ал. 3 от ЗДДС
protocolPKO - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в , ал. 3 от ЗДДС
protocolWrappage ПРА - Приемо-предавателен протокол амбалаж
prtcl7 ПП - Протокол за закупени стоки или материали без документ
readWriteAp - Запис/четене на аналитични признаци
recalcAveragePrice - Преизчисление на количества и средни цени
reclaimp - Протокол за върнати от клиент стоки
reclaimm - Протокол за върнати на доставчик стоки
reindex - Преиндексиране
requestp +З - Заявка за получаване на стоки (мат-ли, продукция)
requestm -З - Заявка за продажба на стоки (материали, продукция)
revaluation - Преоценка
rko РКО - Разходен касов ордер
smetkaNotariusm -СН - Сметка нотариус изходяща
smetkaNotariusp +СН - Сметка нотариус входяща
sklisk СИ - Искане за отпускане на материали
sklrazp СР - Складова разписка
sklrazpS СРС - Компенсиране на липси с излишъци
stokrazp СТ - Стокова разписка за получаване на стоки
storeInventory ИНВ - Инвентаризация
storeDashBoard - Табло склад
storePriceRules - Ценови правила
storeRevaluation - Преоценка
transfer - Трансфер на операции
typeOperations МО - Типове oперации
vatCoef - Коефициент
zaprprod ЗП - Заприхождаване на продукцияПроизводство
--------------------------------------------------------
prBlockQuantity - Блокиране на количества
prBrak - Протокол за бракуване
prCalculation - Разходна норма
prDisruption - Норма разпад
prsklrazp - Стокова разписка за приемане/предаване на МЦ
prSklisk - Искане за отпускане на материали
prstokrazp - Стокова разписка за получаване на стоки
prrequestp - Заявка за получаване на стоки (материали и продукция)
prPrimeCost - Себестойност
prProdpro - Производствени процеси
prProtokol - Приложение към протокол за брак
prUnblockQuantity - Разблокиране на количества
przaprisk - Отчет за производство
prZapriskR - Отчет за производство разпад
prZaprprod - Заприхождаване на продукция
prZaprprodOtp - Заприхождаване на използваеми отпадъци
prZaprprodR - Заприхождаване на материали от разпадЗаплати
--------------------------------------------------------

Операции

payrollAdvance - Аванс
payrollHourlyPay - Почасово заплащане
payrollAdjustmentOfWorkingHours - Изравняване на работното време при сумирано изчисляване
payrollPieceRatePay - Сделно заплащане
payrollWorkingCards - Въвеждане на работни карти
payrollBrigadeWorkingCards - Въвеждане на бригадни работни карти
payrollDistributionBrigadeEarnings - Разпределение бригадна заработка
payrollDistributionCoefficients - Коефициенти за разпределение
payrollParticipationInBrigades - Участие в бригади
payrollSetRates - Задаване на разценки
payrollTemplatesWithRates - Задаване на шаблони с разценки по бригади
payrollTemplatesWithOperations - Задаване на шаблони с операции
payrollPercentageOfImplementation - Процент за изпълнение на трудовите норми
payrollIncompleteWeek - Непълна работна седмица
payrollAccountingSalaries - Осчетоводяване на заплати
payrollNotificationsOfContracts - Уведомления за трудови договори
payrollSSIbenefits - Опис обезщетения ДОО
payrollCompensations - Обезщетения по КТ
payrollMassPayslipRecords - Масово начисляване на суми по избрано перо
payrollBonuses - Начисляване на бонуси
payrollAnnualAdjustmentOfIncomeTax - Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ
payrollImportExportEmployees - Запис и четене на персонал
payrollCloneEmployee - Клoниране на служител

Декларации обр.1 и обр.6

payrollDecl1 - Декларация 1
payrollDecl6 - Декларация 6
payrollEditDecl1 - Редакция декларация 1

Договори

payrollTD - Трудов договор
payrollGD - Граждански договор
payrollDU - Договор за управление
payrollDS - Допълнително споразумение
payrollZU - Заповед за уволнение
payrollDH - Длъжностна характеристика

Отпуски

payrollZO - Заповед за отпуск
payrollZOOtl - Заповед за отлагане на отпуск
payrollMO - Молба за отпуск
payrollMOOtl - Молба за отлагане на отпуск
payrollHolidaysSchedule - План-график за отпуски

Служебни бележки и удостоверения

payrollSB - Служебна бележка
payrollSBD - Служебна бележка - доход
payrollUD - Удостоверение
payrollUP2 - УП-2
payrollUP3 - УП-3
payrollSIS - Сметка за изплатени суми
payrollDB - Доход болничен
payrollBankDecl - Декларация банка
payrollBankDeclSalary - Декларация за банкова сметка - заплати
payrollOts - Опис парични обезщетения
payrollShtatno - Щатно разписание
payrollOvertimeOrder - Заповед за извънреден труд

Парични обезщетения и помощи от ДОО

payrollNpopDOOPrl1 - Декларация обстоятелства чл.50 и 51 КСО - прил.1
payrollNpopDOOPrl2 - Заявление-декларация обстоятелства чл.50 и 51 КСО - прил.2
payrollNpopDOOPrl3 - Заявление-декларация обстоятелства чл.53 КСО - прил.3
payrollNpopDOOPrl4 - Заявление-декларация обстоятелства чл.54 КСО - прил.4
payrollNpopDOOPrl5 - Заявление-декларация помощ чл.11, ал.3 КСО - прил.5
payrollNpopDOOPrl6 - Заявление-декларация помощ чл.11,12,13, ал.2 КСО - прил.6
payrollNpopDOOPrl7 - Декларация за банкова сметка - прил. 7
payrollNpopDOOPrl8 - Заявление-декл. за обезщ. отглеждане на дете чл.54 КСО - прил.8
payrollNpopDOOPrl9 - Удостоверение - прил.9
payrollNpopDOOPrl10 - Удостоверение - прил.10
payrollNpopDOOPrl11 - Удостоверение - прил.11
payrollNpopDOOPrl12 - Придружително писмо - прил.12
payrollNpopDOOPrl13 - Заявление за упълномощаване - прил.13
payrollNpopDOOPrl14 - Справка за приети и върнати доументи - прил.14
payrollNpopDOOPrl15 - Заявление за обезщетение при ликвидация на осигурителя - прил.15
payrollNpopDOOPrl16 - Заявление декл. за парична помощ по чл.11 ал.3 КСО - прил.16
payrollNpopDOOPrl17 - Заявление декл. при смърт на осиг.лице - прил. 17
payrollNpopDOOPrl18 - Заявление декл. неполучени от починало лице обезщетения - прил. 18
payrollNpopDOOPrl19 - Придружително писмо - прил. 19
payrollNpopDOOPrl20 - Заявление декл. за промяна ТП на НОИ - прил. 20
payrollNpopDOOPrl5a - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуска при основание на дете до 5-годишна възраст
payrollNpopDOOPrl2a - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане на основание чл.50а КСО за остатъка до 410 календарни дни

Документи за инструктаж

payrollZI - Заповед за инструктаж
payrollSBI - Служебна бележка инструктаж
payrollPI - Протокол инструктаж

Други

payrollDecl55 - Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 ал. 1 от ЗКПО
payrollDocumentEditor - Редактор на документи
payrollWorkCards - Работни карти
payrollType97 - Екран заплати вид 97
payrollReport73Prl - Национална агенция за приходите
payrollDSLD - Декларация за съгласие за обработване на лични данни

Добави отговор