Крайна дата по срочно правоотношение в приложение № 9 и № 10 Въпрос на Плюс Минус 471 видян

Какво следва да се попълва за крайна дата на срочно правоотношение в раздел І на удостоверения, приложение № 9 и № 10, при условие че трудовият договор с лицето е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 5 от Кодекса на труда- без посочване на определена дата (до завършване на определена работа, за заместване на отсъстващ работник или служител, за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс или за определен мандат)?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-06-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
Според указания на НОИ, в случай че трудовият договор, сключен с лицето на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 – 5 от КТ е срочен без да е определена крайна дата, при попълването на удостоверения, приложение № 9 или № 10 не е необходимо да се попълва дата в съответните точки на раздел І “Удостоверявам следните обстоятелства”. Следва да се отбележи само, че правоотношението е срочно. При прекратяване на срочното правоотношение, имащо отношение към периода на временната неработоспособност и правото на обезщетение, е задължително да се попълни датата на прекратяване на правоотношението в съответната точка от удостоверенията, приложение № 9 или № 10.
В Плюс Минус при попълване на раздел І , точка 1.1 не се попълва дата.

Добави отговор