Какво представлява закрила по чл.333 от Кодекса на труда? Въпрос на ГИТ 758 видян

1 Отговора

user-photo
ГИТ на 2011-06-17 4 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл.333, ал.1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение на някое от основанията, посочени в правната норма, работодателят следва да поиска и получи от Инспекцията по труда предварително разрешение за уволнението на всеки един ползващ се със специална закрила работник или служител, непосредствено преди уволнението. Даването или не даването на разрешение се извършва след задълбочена преценка от териториално компетентната Областна инспекция по труда, самостоятелно за всеки отделен случай, съобразно представените към искането документи и в съответствие със законовите разпоредби.
Издаденото предварително разрешение не подлежи на обжалване нито по административен ред - пред Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, нито по съдебен ред, тъй като не е индивидуален административен акт по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за административното производство. Кодексът на труда не е предвидил самостоятелното му обжалване.
Даденото предварително разрешение от Дирекция “Областна инспекция по труда” не прави законосъобразно извършеното уволнение по чл.328 ал.1 т.3 КТ. Уволнението може да се оспорва по съдебен ред с оглед останалите елементи, които трябва да са налице, преди да се пристъпи към заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Работникът или служителят има право да се обърнете с иск към съда, където да оспорите законността на извършеното уволнение, като давностният срок е 2 месеца, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Добави отговор