Закрито предприятие - стаж при пенсиониране Въпрос на МТСП 2578 видян

 

Къде могат да се потърсят данни за трудовия си стаж при пенсиониране, при условие, че предприятието е закрито?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 14 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно разпоредбата на чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният доход се установява с осигурителна книжка или с документ по утвърден образец (УП-2) за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Документът се издава въз основа на разплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите когато документите по чл. 40, ал. 2 от наредбата липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход (чл. 40, ал. 5 НПОС).
Според § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /изм. ДВ. бр. 68 от 2006г./ всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване. Съществува възможност архивите на закритото предприятие, което няма правоприемник, да са били предадени в съответното териториално поделение на Главно управление на архивите при Министерски съвет, към което следва да се обърнете.
Трудов стаж и осигурителен стаж може да се установи и по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред / ДВ. бр. 26 от 29.03.2011 г./. По тези искове съдът се произнася с решение, което представлява годно доказателствено средство за установяване на трудовия и осигурителния стаж.

Добави отговор