Документи версия Плюс Минус 7 Въпрос на Плюс Минус 2249 видян

Кои са най-често използваните документи в Плюс Минус версия 7?

9 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-07-24 3 - Беше ли полезен отговорът?
Фактура покупка тип +ФЕ файл invoicep.pm
Фактура продажба тип -ФЕ файл invoicem.pm
Фактура проформа тип -ФП файл invoiceProf.pm
Касови продажби тип КП файл cashsale.pm
Авансов отчет тип АО файл AvansOtch.pm
Интрастат пристигания тип ПИП файл intrastatIn.pm; intrastatIn.json
Интрастат изпращания тип ПИИ файл intrastatOut.pm; intrastatOut.json
Приходен касов ордер тип ПКО файл pko.pm
Разходен касов ордер тип РКО файл rko.pm
Протокол по чл. 117 тип -П файл protocolES1.pm
Протокол по чл. 78 тип -П файл protocol78.pm
Протокол по чл. 79 тип П79 файл protocol79.pm
Протокол по чл. 82 тип -П файл Protocol82.pm
Протокол по чл. 90 тип -П файл protocol90.pm
Протокол за анулиране тип ПА файл protocolES3.pm
Протокол за изискуемия данък тип -ПМКО файл protocolmKO.pm
Протокол за данъчния кредит тип -ППКО файл protocolpKO.pm
Приемо-предавателен протокол тип -ПП файл ppprotocol.pm
Декларация за съответствие тип -ПС файл certificate.pm
Протокол за прихващане тип ПРИХ файл prihvani.pm
Мемориален ордер тип МО файл typeOperations.pm
Митническа декларация внос тип МД файл customsDeclarationImport.pm
Коефициент ДДС тип КОЕФ файл vatCoef.pm
Складово искане тип СИ файл sklisk.pm
Заприхождаване на продукция тип ЗП файл zaprprod.pm
Брак тип БР файл brak.pm
Стокова разписка тип СТ файл stokrazp.pm
Складова разписка тип СР файл sklrazp.pm
Касова бележка тип КБ файл cashbel.pm
Заявка входяща тип +З файл requestp.pm
Заявка изходяща тип -З файл requestm.pm
Поръчка тип П файл order.pm
Вземане стоки на консигнация тип КВ файл consvzem.pm
Връщане взети на консигнация стоки тип ВВК файл consvrv.pm
Плащане на взети на консигнация стоки тип ПВК файл conspayv.pm
Даване стоки на консигнация тип КД файл consdav.pm
Връщане дадени на консигнация стоки тип ВДК файл consvrd.pm
Плащане на дадени на консигнация стоки тип ПДК файл conspayd.pm
Протокол за върнати от клиент стоки тип ПВ файл reclaimp.pm
Протокол за върнати на доставчик стоки тип ПВД файл reclaimm.pm
user-photo
на 2019-07-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
А къде е протокола за данък уикенд?
user-photo
Плюс Минус на 2019-07-31 2 - Беше ли полезен отговорът?
Протокол данък уикенд с тип –ПЛН и файл protocolLN.pm.
user-photo
anna.angelova на 2020-01-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Има ли двуезична фактура във версия 7 и какви са типът и файла?
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Двуезичната фактура е заложена в шаблона на фактура продажба.
В екрана с настройки на документа има текст bg. Кликайки върху него се появяват опции en, с която се променя шаблонът на английски и bg-en, с която шаблонът е на български и английски.
Шаблонът се вижда на двата езика само при печат и експорт.
user-photo
на 2020-02-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Здравейте,
моля за информация относно файла за осчетоводяване на заплати на версия 7.
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Заплати с тип ЗАП и файл payrollAccountingSalaries.pm
user-photo
на 2020-03-06 0 - Беше ли полезен отговорът?
Документите за покупка и продажба на самолетни билети -ПСБ и +ПСБ къде са в новата версия? Става дума за туристическа агенция, където се ползват непрекъснато
user-photo
Плюс Минус на 2020-03-06 0 - Беше ли полезен отговорът?
Покупка самолетни билети тип +ПСБ файл PrtlSBp.pm
Продажба на самолетни билети тип –ПСБ файл protocolSMB1.pm
Протокол отчитане продажба на самолетни билети тип -ПСБ файл protocolSMB.pm

Добави отговор