Доказване на обстоятелство по чл. 222, ал.1 Въпрос на Плюс Минус 4073 видян

Съкратиха ме от работа по чл.328 ал.1 т.3 от КТ и имам право на обезщетение ппо чл. 222 ал.1 от КТ. На заповедта за прекратяване пише "Обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение, но за не повече от 1 месец съгл. чл.222 ал.1 от КТ при доказване, че лицето е останало без работа."

Аз до момента не съм започнала разбота в друга фирма и не съм сключила договор скоро да постъпя на такава.

Измина въпросният един месец от прекратяването на трудовото правоотношение, но как да докажа, че не съм била на работа другаде?

КАКЪВ ДОКУМЕНТ ДА ПРЕДСТАВЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ДА МИ ИЗПЛАТИ ОБЕЗЩТЕНИЕ ПО ЧЛ.222 Т.1 ОТ КТ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-14 12 - Беше ли полезен отговорът?
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният................................

ДЕКЛАРИРАМ,

че за периода от ……. ……. 20… г. до …... ……. 20… г., за който ми е начислено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ в "............................................................................" гр. ............................., съм бил(а) без работа и не съм получавал(а) трудово възнаграждение.

Декларацията да послужи за изплащане на обезщетението.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.Дата:................... Декларатор:......
Задължително трябва да носите Трудова книжка,чрез нея декларирате,че не сте работили

Добави отговор