+
-
+
-
+
+
-
-
+

Счетоводен софтуер - варианти

Счетоводство

СтандартПрофесионал

Многофирменост

.

Права на достъп

.

Автоматично попълване и печат на документи и автоматично контиране

..

Изпращане на фактури и проформа-фактури по email

..

Работа с типови операции

..

Работа с валути

..

Неограничена аналитичност

..

Заключване на периоди

.

Трансфер на операции

..

Оборотни ведомости

..

Главна книга

..

Хронологични ведомости

..

Обороти между аналитичности

..

Дневници и декларация за ДДС

..

Проверка на ДДС

.

VIES декларация

..

Отчет по журнала на операциите

..

Дълготрайни активи, Амортизации

..

OSS - One Stop Shop

.

Интрастат

.

Финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.)

..

Банка и каса

..

Осчетоводяване на банкови бордера

..

Автоматичен импорт на банкови бордера

.

Справки по видове плащания

..

Следене на разплащанията и задълженията на партньорите

..

Експорт на справките в Excel и PDF формат

..

Автоматично изчисляване на валутни разлики

..

Автоматично приключване на счетоводни сметки

..

Автоматично приключване на счетоводна година

..

Годишни данъчни декларации

.

Годишен финансов отчет

.

Годишен отчет за дейността

.

Финансов анализ

.

Клиентско табло

.

Работа в мрежа

.
>