Годишна инвентаризация на материалните запаси

Процесът на инвентаризация се състои от няколко етапа:

  • фактическа проверка по количество и стойност на конкретните активи
  • съпоставяне на установената фактическа наличност в количествено и стойностно изражение с наличността, установена по счетоводен път
  • определяне на резултатите от инвентаризацията - липси и/или излишъци.

Резултатите от инвентаризацията могат да бъдат отразени чрез използване на invopis1.xls

Документът се добавя в типови операции.

Инвентаризационен опис

Полезната възможност на този документ е, че позволява автоматично да се осчетоводят резултате от инвентаризацията.

Това става чрез натискането на бутон [Зареди] резултатите в документите.

Всички липси се отразявят автоматично в Акт за брак, а всички излишъци в Протокол за заприхождаване на излишъци.

Повече информация относно инвентаризацията може да намерите в тази публикация от блога на Плюс Минус: Провеждане на годишна инвентаризация