Разходна норма

Разходната норма представлява кратко описание на производството на дадено изделие с изброяване на основните съставни части, необходими за производството на единица краен продукт от съответния вид. Освен преките суровини и тяхното количество за 1-ца в разходната норма могат да бъдат заложени и разходите за механизация и работна ръка. Последните трябва да бъдат предварително изчислени на база броя на необходимите машини, броя на необходимите работници от различни длъжности и общите разходи за амортизации и поддръжка на машините, и за заплащане труда на работниците.

За да се направи разходна норма на дадено изделие е необходимо да се стартира екран Документи от икона Документи или клавиш F4 от клавиатурата и да се добави документ „Разходни норми” с Тип К и име на файла RazhNormi.xls.

Важно! За да бъде автоматично добавен този документ, както и всички други, е необходимо в Типови операции да добавите Документи Производство с име на файла DocsPR2009.xls. В отворилия се екран, след избор на съответните настройки, се натиска бутона за запис. По този начин документите, включени в модул Производство, се добавят в екран Документи. Обърнете внимание, че трябва да излезете от програмата и след това повторно да влезете, за да се визуализират те.

Разходна норма

Описание на полетата и начин на работа с документа

В поле Продукт чрез двойно кликване на мишката или клавиш Insert от клавиатурата избираме продукта, на който ще правим разходна норма.

В поле Материали чрез двойно кликване на мишката или клавиш Insert от клавиатурата избираме последователно материалите, които участват в 1-ца от продукта. След което попълваме необходимото количество за производството на 1-ца готово изделие и склада, от който ще се изчерпват материалите. Средна цена на материалите не е задължително да бъде попълвана при разходните норми, тъй като при производството се взема актуалната средна цена директно от склада, в който са заприходени.

В поле Механизация чрез двойно кликване на мишката или клавиш Insert от клавиатурата избираме машините, които ще работят за производството на 1-ца продукт, като попълваме разхода на време за 1-ца изделие в машиносмени или машиночасове. Вида на машините и времето за изработка се задава в разходната норма с цел планиране колко и какви машини ще са необходими за производството на даден обем поръчки по планово задание.

Номенклатура на машините може да бъде създадена, като различните видове машини се добавят като аналитични признаци към главна аналитичност МЕХАНИЗАЦИЯ:

Аналитичност механизация

Към всяка машина можем да попълним или изберем от АП и цеховете, в които функционират съответните машини. Номенклатура на цеховете може да бъде създадена, като се добавят като аналитични признаци към главна аналитичност ЦЕХОВЕ:

Аналитичност цехове

Остойностяване на разхода за механизация може да бъде направено и зададено в разходната норма, но този разход може да бъде разпределен и в последствие при формиране на пълната себестойност на продукцията.

В поле Длъжност чрез двойно кликване на мишката или клавиш Insert от клавиатурата избираме длъжностите, който ще работят за производството на 1-ца продукт, като попълваме разхода на време в човекочасове и броя работници от съответната длъжност, нужни за производството на 1 продукт. Това е необходимо с цел планиране на това колко и какви работници са необходими за производството на едно изделие от съответния вид.

Номенклатура на работните места/длъжности може да бъде създадена, като различните длъжности се добавят като аналитични признаци към главна аналитичност РАБОТНА РЪКА:

Аналитичност работна ръка

Остойностяване на разхода за работна сила може да бъде направено и зададено в разходната норма, но този разход може да бъде разпределен и в последствие при формиране на пълната себестойност на продукцията.

Документът се запомня с натискане на бутон Запиши или клавиш F8 от клавиатурата.

Когато за дадено изделие вече има създадена разходна норма, след избор на продукт автоматично се зареждат на екран параметрите на създадената калкулация.

Допълнителни функции

В разходната норма освен разходите за 1-ца продукт, могат да бъдат включени и етапите от производствения процес, през които преминават суровините до произвеждането на готово изделие. Това се постига чрез разделяне на производството на отделни операции, извършвани автоматизирано чрез машини, или ръчно чрез наличната работна ръка.

За да въведем производствените операции за 1-ца продукт е необходимо да натиснем бутон Операции, при което се отваря помощна таблица за попълване на операциите.

Операции

При попълване кода на продукта автоматично се зареждат всички операции към него. Тъй като операциите се вземат автоматично от таблицата с разценки към сделното заплащане в модул ТРЗ и ЛС, това е възможно единствено при вече записана таблица с разценки. Продуктите могат да бъдат избрани и от допълнителен прозорец, който се показва при натискане на клавиш Insert или двойно щракване с левия бутон на мишката в полето „Код на продукта“,

Списък с продукти

а различните операции - в полето „Код на операцията“. В появилия се списък с операции има добавен филтър за търсене по различни критерии.

Списък с операции

В случаите, когато се въвежда повече от една операция, отметката Затваряне на екрана след избор на операции е удачно да не е избрана.

За запис на Разходната норма се натиска бутонът Запиши или функционалния клавиш F8. В случай, че записана разходна норма трябва да се изтрие, това става като тя се изведе и се натисне бутонът Изтрий.

Степен на завършеност на готовия продукт:

Записани по този начин, производствените операции към продукта, в процеса на производство могат послужат като информация за изчисляване броя на започнатите, но непроизведени продукти и на какъв етап от производството се намират.

Сделно заплащане:

Така записаните производствени операции в разходната норма, при изработване на определен брой изделия от съответния вид могат да бъдат обвързани с определени бригади или работници /по списъчен номер/ и автоматично да послужат за изчисляване на сделната заработка на бригадата/работника.