Платен годишен отпускЗареждане на полагаем отпуск
Справка за използвани и оставащи дни полагаем отпуск
Прехвърляне на полагаен отпуск
План-график отпуски
Документи

Съгласно чл. 155, ал.1 КТ всеки работник има право на платен годишен отпуск. Размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни годишно. Придобиването на право за ползването му е регламентирано в чл. 22 от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Съгласно него:

 • Право на платен отпуск по чл.155 и 156 от КТ придобива всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж.
 • Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, работникът /служителят има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер.
 • При изчисляване на осемте месеца трудов стаж се включва общия натрупан трудов стаж, при всички работодатели, а не само при последния.

Съгласно чл.23 от същата наредба:

Ако работникът/ служителят работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), той има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Например лице, което е назначено на работно време 4 часа, при законоустановени за длъжността 8, има право на платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, ако не е уговорен по-дълъг срок.

Времето, през което служителят е в платен годишен отпуск се зачита за трудов и осигурителен стаж.


Зареждане на полагаем отпуск

Дните полагаем отпуск се зареждат от меню Справки/ Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд/ Полагаем отпуск. Зареждането е към началото на съответната година, но може да стане и в по-късен месец, като полагаемите дни ПГО на служителите ще бъдат преизчислени според месеците до края на годината. Например за лицата, които са постъпили през месец юни ще бъдат заложени 10 дни.

Настройки преди извеждане:

Зареждане ПГО


Към година – по подразбиране се зарежда текущата година в зависимост от избрания месец в модул ТРЗ и ЛС.

Видове полагаем отпуск – стандартно са заложени по 20 дни платен годишен отпуск по чл. 155, но е предвидена възможност да бъдат заредени и допълнителни колони за попълване на дни отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ. Това става чрез поставяне на отметките срещу съответния вид отпуск и попълване на броя дни, които се полагат за годината. Те също ще бъдат преизчислени според месеците до края на годината.

От падащото меню Зареди за се определя дали да бъде изведена информация за фирмата, отдел, бригада или служител.

Изведи вид осигурен – по подразбиране са заложени най-масово използваните видове осигурени лица, при необходимост може да се добавят и други с разделител запетая.

Общи настройки:

Тези настройки важат едновременно за зареждането на полагаем отпуск и за справката за използван отпуск.

При включена отметка Изведи само: и избран месец на екран да се показват данни само за:
- Постъпили – постъпилите служители през посочения месец. По този начин могат да бъдат заредени дните полагаем отпуск само за новоназначените служители.
- Напуснали – извеждат се напусналите служители през избрания месец като за целта е необходимо датата на напускане да е въведена в картона им.

С избор на бутон Преизчисли записаните дни платен отпуск се преизчисляват спрямо датата на напускане.

С отметката Изведи само длъжност има възможност за зареждане на платен отпуск само за лицата, които в картона си (екран Персонал/Основни) имат избрана определена длъжност.

С избор на бутон Изведи на екран се показва списък с персонала според предварително зададените настройки. За всеки служител се зареждат автоматично дни полагаем отпуск за текущата година в зависимост от броя на отработените месеци във фирмата.

Внимание!!! В съответствие с чл. 176а от Кодекса на труда в сила от 01.03.2011, правото на ползване на ПГО се погасява с изтичане на 2 години от година, за която се полага отпускът. Това се отнася за отпуск от 2010-та и следващи години. Отпускът, който се полага за години преди 2010 не се погасява по давност. По тази причина, зареждането на дните ПГО е разделено на периоди- за текущата година, за предходните години, и от преди 31.12.2009. Дните, които се полагат за съответните периоди се задават поотделно в съответната колона.

Бутон Запиши записва дните отпуск по видове и по служители към началото на съответната година.

Бутон Преизчисли се използва, когато е необходимо да бъде коригиран полагаемия брой дни отпуск от съответния вид в предварителните настройки. По този начин дните се променят без да е необходимо повторно извеждане на списъка с персонала.

Заредените дни могат да бъдат променяни по всяко време като за целта се извежда справката, променят се ръчно дните и се записва отново.

Начало

Справка за използвани и оставащи дни полагаем отпуск

Съгласно чл.37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските(в сила от 18.08.2015г.) , в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Необходимата справка може да бъде направена от меню Операции/Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд/ Полагаем отпуск с избор на бутон Изведи в дясната част на екрана.

Справката служи и за показване на остатъка от дни платен отпуск към определен месец на текущата година общо или по видове.

Настройки преди извеждане:

Към месец – избира се месец, към който да се изведе информация за оставащите дни платен отпуск. По подразбиране е заложен текущият месец в ТРЗ и ЛС. За да бъдат отразени дни платен отпуск като използвани, е необходимо платения отпуск да се въведе като отсъствие в екран Отсъствия и да бъдат начислени заплатите за съответния месец.

Месец база – при избрана отметка Изчислявай сумата на остатъка, избраният месец в това поле служи за база, на която се изчислява общата сума на остатъка на платения отпуск лице по лице, която от своя страна служи за изчисляване на дължимите осигуровки.

Изведи за – от падащо меню се определя дали да бъде изведена информация за фирмата, отдел, бригада или служител.

Изведи вид осигурен – по подразбиране са заложени най-масово използваните видове осигурени лица, при необходимост може да се добавят и други с разделител запетая.

Изведи: обобщена / по видове – определя се дали информацията да бъде изведена в обобщен вид или по видове отпуск (по чл.155, чл.156,ал.1,т.1 или т.2). По подразбиране е избран обобщен вид на справката, като се прави разграничение на отпуска единствено като отпуск от предходни години и от текущата година.

Отметките:

 • Не извеждай напусналите през текущата година – при включена отметка в справката не се показват данни за напусналите служители през текущата година.

 • Не извеждай напусналите преди месеца, за който се извежда справката – при включена отметка в справката се извеждат данни само лицата, които не са напуснали преди месеца към който се извежда справката.

 • Преизчисляване на полагаемите дни – при избрана отметка, дните полагаем отпуск за текущата година се извеждат съобразно месеца, към който се извежда справката. Например, ако в полето Към месец е избрано Май и за съответната година са записани 20 работни дни, в колоната за полагаем отпуск за текущата година ще се изведе 8. В противен случай – 20 дни.

 • Изчислявай сумата на остатъка – когато е маркирана, се извеждат допълнителни колони за общата сума на неизползвания платен отпуск, който ще се провизира и дължимите осигуровки за сметка на работодателя. Полетата за въвеждане на процентите за фонд „ТЗБП“, фондовете на ДОО и здравноосигурителните вноски са предвидени за изчисляване на дължимите от работодателя вноски.

Бутон Изведи показва на екран списък с персонала според предварително зададените настройки.

В отделна колона се показват дните полагаем отпуск, дните използван отпуск към 31-во число на избрания месец, дните изплатени като обезщетение по чл. 224 от КТ и оставащите дни отпуск за ползване.

Внимание!!! За да се приспаднат дните, за които е изплатено обезщетение по чл. 224 КТ, те трябва да бъдат въведени от меню Операции / Обезщетения по КТ. Ако въведете сумата на обезщетението по чл. 224 КТ директно във фиша с начисленията, дните няма да се приспаднат.

Начало

Прехвърляне на полагаен отпуск

Еднократно към месец декември на текущата година се прави приспадане на използвания през годината отпуск от полагаемия. По този начин получения краен остатък за текущата година се прехвърля в следващата, като отпуск от предходни години.

Съгласно чл.176, ал.2 от Кодекс на труда, когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

Начин на работа:

 • От меню Справки/ Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд се избира Полагаем отпуск.

 • В дясна част на справката с поле Към месец се посочва месец Декември на годината, от която ще се прехвърлят дните.

 • В този случай се появява се допълнителен бутон Приключване. С избор на бутона последователно се задават три въпроса. Първият въпрос е дали да бъде прехвърлен остатъка от платения отпуск. При положителен отговор остатъка ще бъде прехвърлен за следващата година и ако има зареден отпуск за същата година, той ще бъде заменен след приключването. Вторият въпрос в дали остатъка да бъде записан за провизиране. Ако отговора е OK прехвърлените дни се зареждат като компенсируем отпуск и се извеждат автоматично при стартиране на Зареждане на неизползвания полагаем платен отпуск. Третият въпрос е дали да бъде прехвърлен остатък, който надвишава 10 дни.

Внимание!!! За служителите напуснали преди 31.12 на съответната година и/или с начислено обезщетение за неизползван отпуск по чл. 224 (от Операции/Обезщетения по КТ) не се изпълнява приключване на годината и прехвърляне на дните отпуск за следващата!

Начало

План-график отпуски

В сила от 17.07.2015 отпада задължението на работодателя да изготвя задължителен план-график за ползването на платения отпуск от служителите.

Ако е необходимо да се създаде график, той се стартира от меню Документи/ План-график отпуски. Подробна информация за работа с документа може да бъде намерена в помощта към него.

Начало

Документи

Документите свързани с ползването на платен годишен отпуск се стартират от меню Документи. В Плюс Минус могат да бъдат изготвени следните видове документи:

 • Заповед за отпуск (иконка ОТ от лентата с бързи бутони)

 • Заповед за отлагане на отпуск

 • Молба за отпуск (иконка МО от лентата с бързи бутони)

 • Молба за отлагане на отпуск.

Начало