Платен годишен отпуск

Съгласно чл. 155, ал.1 КТ всеки работник има право на платен годишен отпуск. Размера на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни годишно. Придобиването на право за ползването му е регламентирано в Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г.) от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Съгласно него:

„Всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползва платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. За ползване на платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-месечен трудов стаж.”

При изчисляване на осемте месеца трудов стаж се включва общия натрупан трудов стаж, при всички работодатели, а не само при последния. Съгласно чл.23 от същата наредба:

„Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.”

Това означава, че лицата, които покриват половината от законоустановената продължителност на работното време за длъжността имат право на пълния размер на платения годишен отпуск. Например лице, което е назначено на работно време 4 часа, при законоустановени за длъжността 8, има право на платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, ако не е уговорен по-дълъг срок.

Когато работник или служител премине на работа при друг работодател, при него той може да ползва дни платен годишен отпуск пропорционално на месеците до края на календарната година. Това означава, че платен годишен отпуск от предишни или от текущата година не може да се прехвърля за ползване при следващ работодател.

Тук трябва да се отчете промяната в чл. 176, ал. 3 КТ, според която правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява с изтичане на две години от годината, за която се полага. Тази промяна засяга отпуските, които се полагат за 2010-та и следващи години. Отпуските, които се полагат за години преди 2010-та НЕ се погасяват по давност. Това означава, че ако служител има неизползвани 10 дни ПГО от 2010-та, в края на 2012-та той ще загуби правото да ги ползва. Но ако тези дни са от 2009-та, правото на ползване няма да бъде погасено по давност.

Платеният годишен отпуск се разрешава на служителя наведнъж или на части, като поне половината от него се ползва наведнъж в календарната година, за която се отнася.

Времето, през което служителят е в платен годишен отпуск се зачита за трудов и осигурителен стаж.

В Плюс Минус има възможност за зареждане и следене на използването на полагаемия платен годишен отпуск от служителите. Стартирайте точката Справки/Отсъствия/Полагаем отпуск. Прегледайте помощната информация към документа или видео ръководството, поместено в раздел Поддръжка на сайта. Отделно, можете да изготвите план-график за ползване на платения отпуск от служителите. Стартира се от меню Документи/План-график за отпуски.