Декларация образец 1

Декларация образец 1 има строго определена структура и формат, който се утвърждава в началото на всяка година от НАП. В ПП Плюс Минус са спазени всички изисквания към този формат. В сила от януари 2015 името на файла за декларация образец 1 е EMPL2015.txt.

Декларация образец 1 с редовни данни

Файл с редовна декларация образец 1 може да бъде записан:

За цялата фирма
Последователност:
1. От меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 се избира Декл.обр.1- за цялата фирма. Файлът може да бъде записан и от бързия бутон Декл.1 и 6 в екран Заплати.
2. След обработване на данните от програмата се извежда съобщение с името на фирмата, месеца за който се записва декларацията, брой на записите и местоположението на файла (например C:\PlusMinus6Local\NAP\Dekl1.....EMPL2015.txt).
3. След затваряне на екрана със съобщението последователно се задават два въпроса. Първият въпрос е дали декларацията да бъде записана на друго устройство. При положителен отговор на въпроса се отваря допълнителен екран за избор на устройстово върху което да се запише файла. Вторият въпрос е дали да се отпечата придружително писмо. Ако отговора е ДА на екран ще се изведе Придружително писмо, което при необходимост може да се разпечата.

За конкретен служител/и
Последователност:
1. От меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 се избира Декл.обр.1 - само за маркираните.
2. Поставят се отметки пред имената на служителите, за които да се запише файл.
3. Повторно се стартира меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 / Декла.обр.1 – само за маркираните.

Коригираща декларация образец 1

Декларация образец 1 с коригиращи данни се записва по следния начин:
1. Извършват се необходимите промени в екран Заплати и с избор на бутон Запиши се начислява наново заплатата.
2. От меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 се избира Декл.обр.1 - корекция само за маркираните.

Заличаваща декларация образец 1

Декларация образец 1 с код Заличаване се стартира от меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 / Декл.обр.1 – изтриване – само за маркираните. Последователността на работа е същата, както при опцията Корекция – само за маркираните.

Редакция на вече записан файл

От меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 / Декл.обр.1 – редакция на записани данни може да бъде отворен и редактиран предварително записан файл, като данните се извеждат във вид на таблица, която е удобна за редактиране. След редакция на определени полета от файла е предоставена възможност да се запише нов файл за подаване в НАП с коригираните данни.
Последователност на работа:
1. Чрез бутон Четене се отваря прозорец за избор на файл, в който се избира съответния файл, който ще се редактира. Коригират се данните в съответните клетки, където е необходимо
2. След коригиране на данните в съответните полета чрез бутон Запис се записва нов файл с редактираните данни, като предварително се избира мястото където да се запише файла.