Декларация образец 1

Декларация образец 1 има строго определена структура и формат, който се утвърждава в началото на всяка година от НАП. В Плюс Минус са спазени всички изисквания към този формат.

Файлът с данните се генерира автоматично при избор на точката Операции/Декл.обр.1. Можем да запишем редовни, коригиращи или заличаващи данни за цялата фирма, а както и за избрани служители.

От меню Редакция на записани данни файлът може да се отвори във вид на таблица. По този начин могат да бъдат извършвани и корекции на стойностите в определени полета и накрая да се направи презапис на файла с коригираните данни.