Назначаване и попълване на личния картон на служител.

Завеждането на данните за служител в Плюс Mинус започва с попълване на личния му картон.

име

За целта стъпваме на аналитичността ПЕРСОНАЛ и натискаме бутона [Добави]. На екран се визуализира празен картон, в който трябва да попълним личните данни на служителя.

личен картон

В полето “Постъпил” се попълва първия ден, в който лицето е на работа, а не датата на трудовия договор. Същата дата стои в трудовия договор срещу текста „Служителят /работникът/ постъпи на работа на:”

В полето “Стаж” посочваме общия трудов стаж от трудовата книжка на лицето, изчислен по реда на чл. 355 КТ.

В полето “Осиг. стаж” посочваме времето, признато за осигурителен стаж съгласно чл. 9 КСО и чл. 38 и чл. 39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), посочено в издаден от предходния работодател образец УП-3 или в осигурителната книжка на лицето /за лица, за които се попълват ОК/. Трябва да се има предвид, че трудов и осигурителен стаж не е задължително да съвпадат.

В „Стаж проф” се попълва стажът, който работодателят е зачел за стаж по специалността, и на база на който се изчислява допълнително трудово възнаграждение за стаж и професионален опит съгл. чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата(НСОРЗ). Процентът в полето ДТВ за стаж ще се изчисли автоматично по 0,6% за всяка попълнена година от полето „Стаж. Проф“.

В ЕГН попълваме единния граждански номер на лицето, а ако е чуждестранно лице попълваме личния му номер, поставяме отметката „ЛНЧ“ и в полето „Дата“ вдясно посочваме датата му на раждане във формат дд.мм.гггг.

В работна седмица и работно време попълваме продължителността на работната седмица в дни и на работния ден в часове.

Законоустановено работно време се попълва единствено когато законоустановената продължителност на работното време за длъжността е различна от 8 часа. Законоустановено работно време 6 или 7 часа се прилага за дейности, които са с висок риск за здравето и са изброени в „Наредба за видовете работи, за които се установява намалено работно време“. Ако длъжността не попада в текста на наредбата, т.е. законоустановеното работно време е 8 часа, полето НЕ се попълва, или се избира 8 часа.

В полето „Основна заплата” се попълва договорената основна работна заплата.

Осигурителна сума има смисъл да се попълва когато основната заплата е равна или по-ниска от минималния осигурителен доход за длъжността. По този начин, когато лицето ползва болничен или неплатен отпуск, и ФРЗ падне под минималния праг за длъжността, като осигурителен доход ще се вземе сумата, посочена в полето „Осиг. сума“. В други случаи полето не е задължително да се попълва.

Според избрания вид осигурен и текущата година в модул ТРЗ се определят и процентите за осигуровки. Текущият месец се вижда в горния десен ъгъл след лентата с бутони. Придвижването между отделните месеци става със стрелките. Ако сме в месец от 2011-та година, процентите за осигуровки ще бъдат за 2011-та, а ако се върнем в месец от 2010-та, процентите ще бъдат за 2010-та.

Какви са параметрите на различните видове осигурени лица можете да видите в помощната информация към програмата, която се стартира от меню Помощ/Съдържание. След това изберете точката ТРЗ и ЛС/Основни моменти/Видове осигурени лица.

*Важно е да се знае, че:

*За Видове осигурени 04 и 10 се попълват както параметър „Осн.Запл.”, така и параметрите „Сума ЗО” и „Сума ДОО”. В основна заплата се попълва договорената заплата, а в „Сума ЗО“ и „Сума ДОО“ се попълват сумите, върху които да бъдат изчислени осигурителните вноски за здравно и социално осигуряване. Това се налага, защото трябва да се отчете осигурителния доход по основното трудово правоотношение на лицето и разликата до максималния осигурителен доход. Например, ако служител се осигурява по основното си трудово правоотношение на 1800 лева и искаме да го назначим по допълнително с договорена заплата 1000 лева, в картона трябва да попълним вид осигурен 04, основна заплата 1000, и в сума ДОО и сума ЗО да попълним 200. Това е така, защото разликата между осигурителния доход по основното му правоотношение и максималния осигурителен доход, който към 2011-та е 2000 лева, е 2000-1800, т.е. 200 лева.

*За видове осигурени 12 и 13 също се попълва „Сума ЗО” и „Сума ДОО” от екран Основни. За самоосигуряващите се лица може да се попълни и основна заплата, когато лицето извършва услуги с личен труд в дружеството. Върху нея ще бъде изчислен и удържан ДДФЛ.

След попълване на данните от екран „Основни” на картона, преминаваме към екран „Допълнителни“, който съдържа допълнителни лични данни за служителя.

Параметрите от екран „Трудов договор“ на картона НЕ се попълват ръчно. Попълват се автоматично след запис на документ Трудов договор на служителя.