График по смени

За да изчислим отработените часове от всеки работник/служител е необходимо да запишем график за месеца. Това става от точката Запис на график и РК по график. При работа с графика по смени, за всяка различна продължителност на работното време трябва да имаме записана отделна смяна.

За извеждане на персонала натискаме бутон Изведи. Ако предварително сме записали шаблони, от падащото меню вдясно от името на всеки служител избираме шаблона, по който ще работи. Работните смени за всеки ден ще се попълнят според него. Ако не ползваме шаблони, трябва ръчно в празните полета с щракане на ляв бутон на мишката, да включим отметката пред смяната, по която ще се работи във всеки от дните.

График по смени Оставено празно поле означава, че денят е неработен за служителя. За дните на официални празници се поставя отметката Празник, за да бъде удвоена ставката - подава се автоматично от програмата съобразно попълнените празнични и отработвани дни в Сервиз/Настройка на параметрите. Графикът се записва чрез избор на бутон Запиши. Можем да нанесем корекции по работните дни и смени като щракнем с ляв бутон на мишката в съответното поле. За да изтрием смяна, трябва да изберем червения Х пред нея. След всяка корекция по графика задължително натискаме Запиши. За последващо извеждане на графика натискаме бутон Изведи.

Допълнителни настройки:

Отметка Автоматично извеждане на връзки - Ако отметката е включена, след избор на бутон Изведи, автоматично се зарежда кой шаблон към кое лице е. За целта предварително трябва да са направени шаблони за график и да са създадени връзки кой шаблон с кой отдел да се използва.

Отметка Месец изравняване на раб. време за период от 3 месеца - В случай, че отметката е включена, след избор на бутон Изведи се визуализират колони Норма за период и Общо за период. По този начин още при формиране на графика можем да преценим часовете по график спрямо нормата. По подразбиране е зададен тримесечен период на изравняване, но може да се промени ръчно от клавиатурата.

Отметка Винаги видими имена на персонала при въвеждане - Когато отметката е включена, след като изведем графика и се движим по датите, антетката с имената на персонала винаги се вижда в лявата част на екрана.